Jaaroverzicht 2017

Nationale ouderendag CUSGPZuidplas - 2017 - 4
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 27 december 2017 om 16:00

Jaaroverzicht 2017

Waar heeft de ChristenUnie/SGP zich in 2017 voor ingezet? Wat heeft ze gedaan voor de mooie dorpen van Zuidplas? Lees het in dit jaaroverzicht van tien punten.

1. Hondenpoep, zwerfafval en gebrekkig groenonderhoud (januari en mei)

De top-3 ergernissen in Zuidplas: hondenpoep, zwerfafval en gebrekkig groenonderhoud. De raadsleden Cock van der Spek  (klik hier) en Aart Slobbe (klik hier) vroegen er aandacht voor. Slobbe gaf aan wat er volgens de ChristenUnie/SGP moet gebeuren: “De snelheid waarmee de kwaliteit achteruit dendert, wijst maar op één ding: niet verder laten versloffen, maar handen uit de mouwen.”

2. Ontsluiting Moerkapelle (februari)

Raadslid Peter Molenaar vraagt al jaren aandacht voor een goede ontsluiting van het dorp Moerkapelle. Met een reden: “In het verkeerscirculatieplan Moerkapelle is duidelijk aangegeven dat een externe ontsluiting noodzakelijk is. Mede gezien alle bouwactiviteiten die momenteel gaande zijn, maar ook de geplande bouwactiviteiten, is een goede infrastructuur uitermate belangrijk."Maar toen het er dit jaar op aankwam, kwam het college en de raad niet over de brug (klik hier). “Triest, diep triest,” noemde Molenaar dat. “De gemeenteraad laat Moerkapelle gewoon in de kou staan.”

3. Ambitie armoedebeleid mag wel een tandje hoger (april en november)

De nieuwe lijsttrekker Jan Willem Schuurman vroeg het hele jaar door aandacht voor armoedebeleid en schuldenproblematiek. In april schreef hij een opinieartikel (klik hier) en in november voerde hij het debat met de raad (klik hier). Wat de ChristenUnie/SGP betreft mag de ambitie wel wat hoger: “Niet alleen best practices overnemen, maar ze ontwikkelen! Hoe kunnen we beginnende schulden eerder onderkennen, wat kunnen we doen om een beginnende negatieve spiraal te doorbreken, hoe kunnen we formulieren en procedures eenvoudiger maken? En hoe kunnen we mensen effectiever ondersteunen?” Schuurman diende twee amendementen in. Zijn oproep om actief aan de slag te gaan met het terugdringen van het niet-gebruik van regelingen, kreeg een meerderheid. Zijn oproep om aandacht te hebben voor de thuissituatie van kinderen haalde het helaas niet.

4. De kracht van Zuidplas zit hem in het dorpse (april, november, december)

Wat is de visie van de ChristenUnie/SGP op de toekomst van de dorpen in Zuidplas? Raadslid Peter Molenaar legde het in de laatste raadsvergadering van het jaar 2017 duidelijk uit (klik hier). (1) Het dorps en landelijke karakter van de gemeente moet overeind blijven. (2) Het mobiliteitsvraagstuk wordt van meet af aan meegenomen: eerst bewegen, dan bouwen. (3) Het besluit dat we nemen moet financieel verantwoord zijn. En (4) er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen voor onze inwoners en bedrijven. Alle vier de punten van de ChristenUnie/SGP werden onderdeel van het besluit. Zij vormen een solide basis in de aanbiedingsbrief naar de provincie. Aan die vier punten zijn raad, college en provincie gehouden! Eerder dit jaar nam de nieuwe lijsttrekker Jan Willem Schuurman het ook al op voor de dorpen (klik hier). Zijn statement: “Elk dorp heeft recht op een dorpshuis.”

5. Uitvoering WMO laat te wensen over (mei)

"De uitvoering van de nieuwe zorgtaken waarvoor de gemeente Zuidplas sinds 2015 verantwoordelijk is, laat nog veel te wensen over. De samenhang ontbreekt, procedures zijn te bureaucratisch, de keuzevrijheid is onvoldoende en de tevredenheid onder de inwoners is moeilijk vast te stellen." Dat was de conclusie die raadslid Bert Doek trok tijdens het raadsdebat over de evaluatie van de WMO op 21 maart (klik hier). De ChristenUnie/SGP diende een motie in om de zorgtoewijzing vanaf 2018 zo vorm te geven dat keuzevrijheid van de zorgvrager gegarandeerd is en de huishoudelijke hulp vooral ook door lokale aanbieders kan worden aangeboden op basis van cao-loon. Helaas: de motie werd verworpen. Of er keuzevrijheid komt en of lokale aanbieders weer mee mogen doen, is afwachten.

6. Ga in overleg met omwonenden Bredeweg (juni)

Wat een gedoe was het vlak voor de zomer met de Bredeweg. Vrachtwagens strandden voor de nieuwe tunnel die de oude spoorwegovergang heeft vervangen. Dat had helemaal niet gemogen, maar de geplande omleidingsroute was veel te laat klaar. Peter Molenaar riep het college op om in gesprek te gaan met de omwonenden van de Bredeweg. Om met hen te komen tot een passende en op voldoende draagvlak rekende oplossing. Die motie werd unaniem aangenomen (klik hier).

7. College, heb oog voor inwoners (juli)

De behandeling van de perspectiefnota is altijd een mooie gelegenheid om met een helicopterview naar de gemeente Zuidplas te kijken. De oproep van fractievoorzitter Dico Bac was dit jaar (klik hier). “College, heb oog voor inwoners.” Welke inwoners? Bac lichtte er vier uit: oudere inwoners, inwoners zonder werk, jeugdige inwoners en ondernemers (klik hier). Bac: “Groepen waar we aandacht voor vragen, omdat er uitdagingen zijn waarmee we als gemeente aan de slag moeten.”

8. Moordrecht en Moerkapelle: toch goed bereikbaar ondanks zondagse wielerwedstrijd (augustus)

Veel onbegrip was er deze zomer in Moordrecht en Moerkapelle. Volgens omleidingsborden zouden op zondag 3 september zowel Moordrecht en Moerkapelle tijdelijk onbereikbaar zijn vanwege een wielerwedstrijd. Juist op het tijdstip dat veel kerkgangers van buiten de dorpen in willen. Raadslid Cock van der Spek was er als de kippen bij (klik hier). De wethouder liet al snel wegen dat het een misverstand betrof en liet de borden spoedig vervangen. Hij beloofde ook in het vervolg beter met de omwonenden te communiceren.

9. Publieksacties: ‘Ieder mens is van waarde’ en ‘Ondernemersonderzoek’ (oktober en november)

Met twee grote publieksacties trok de ChristenUnie/SGP dit jaar de dorpen in. Allereerst werd bij alle verpleeg- en verzorgingstehuizen aan elke inwoner een bloemetje overhandigd (klik hier). Het waren er maar liefst 500. Raadslid Cock van der Spek: “Dat ieder mens van waarde is, kunnen we in deze tijd niet genoeg benadrukken.” Daarnaast deed de ChristenUnie/SGP ook een ondernemersonderzoek (klik hier).  De resultaten hiervan komen in het voorjaar naar buiten.

10. Stimuleer verwijderen asbesthoudende daken (november)

Ondernemers houden de lokale economie draaiend. De gemeente Zuidplas mag voor hen best een stapje harder zetten, vond fractievoorzitter Dico Bac. Hij diende een motie in (klik hier) om de gemeente een aanjagersfunctie te laten vervullen in het verwijderen van asbesthoudende daken. Van de regelingen en subsidies die er zijn, zijn ondernemers amper op de hoogte. Bac’s motie werd aangenomen. De gemeente gaat ermee aan de slag. Bac: “Het vervangen van een asbesthoudend dak is een ideaal moment om over te gaan op zonnepanelen. En dat past weer uitstekend bij de duurzame ambitie van Zuidplas.”

Deel dit bericht

Labels: