Stand van zaken warmterotonde Zuid Holland.

Ruimte voor rust
P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
Door Peter Molenaar op 12 februari 2019 om 20:42

Stand van zaken warmterotonde Zuid Holland.

Er zijn serieuze plannen voor de aanleg van een warmterotonde in Zuid Holland. De warmterotonde is een infrastructuur in Zuid Holland voor het vervoer van restwarmte, aardwarmte en andere nieuwe bronnen. In december 2018 is er een principe akkoord getekend tussen Rotterdam en de Provincie Zuid Holland over de voorgenomen verdere ontwikkeling van een open warmtetransportnet in Zuid Holland. 

Het voornemen bestaat om een regionale warmtetransportleiding aan te leggen vanaf de Rotterdamse havens naar Leiden. Met de komst van deze leiding wordt restwarmte vanuit Rotterdam gebruikt voor de stadsverwarming van onder meer Leiden. Dit wordt de leiding over Oost genoemd. Hiermee kan een deel van de provincie verwarmt worden met restwarmte en wordt een grote stap gezet in de energie transitie.De transportleiding over Oost tussen Rotterdam en Leiden biedt ook kansen voor een aantal gemeentes waar het geplande tracé doorheen of langsheen komt. Denk hierbij aan Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas, stuk voor stuk gemeentes met veel woningen of een groot areaal aan glastuinbouw die prima geschikt zijn om ook restwarmte af te nemen.

Met het oog op de energie transitie staat elke gemeente voor de uitdaging hoe zij dit verder vorm gaat geven en dan is het een unieke kans als er door je gemeente of vlak langs je gemeente een leiding komt met restwarmte vanuit de haven van Rotterdam.

Enerzijds hebben we een warmte overschot in de vorm van restwarmte vanuit de Rotterdamse haven en anderzijds hebben we binnen een straal van 50 kilometer een grote warmtevraag. Kortom een unieke kans om te verduurzamen. Het niet aansluiten op dit netwerk zou vanuit duurzaamheid oogpunt een gemiste kans zijn. Echter er zit nog wel enkele adders onder het gras.De gemeenteraad van Rotterdam hoopt volgende week een besluit te nemen over wel of niet een leiding over Oost. Met andere woorden, het is nu nog steeds een principe akkoord, nog niet definitief dus.

Daarnaast moet de diameter van de geplande leiding uiteraard wel voldoende zijn om dit alles te realiseren. Dus niet alleen een leiding van Rotterdam naar Leiden voor het transport van de warmte, maar een leiding met voldoende capaciteit en aftakkingen om de woningen en de glastuinbouw in de eerder genoemde gemeentes ook te kunnen voorzien van warmte. Daarnaast moet het ook zo zijn dat plaatselijk ook deze warmterotonde gevoed kan worden door bijvoorbeeld aardwarmtebronnen of andere lokale energiebronnen.

Wat betreft de diameter van deze geplande leiding hebben de 5 genoemde gemeentes een brandbrief aan gedeputeerde Energie Han Weber van de Provincie Zuid Holland gestuurd waarin zij pleiten voor een leiding met voldoende capaciteit om ook omliggende gemeentes hier op aan te kunnen laten sluiten. In een gesprek met de gedeputeerde willen ze dit nader toelichten.

ChristenUnie/SGP Zuidplas onderschrijft deze oproep en benadrukt de noodzaak hiervan. Het is goed dat de 5 gemeentes zich hierin gevonden hebben om gezamenlijk hierin op te trekken.Uiterlijk in 2021 wordt elke gemeente geacht een lokaal energie transitieplan klaar te hebben, waarin bij voorkeur per wijk wordt bepaald wat de warmtebron wordt en per wanneer het gasnet wordt afgesloten.

Met het oog op de energietransitie van woningen / bedrijven en het gasloos bouwen van de geplande woningen in onze gemeente is een aansluiting op de warmterotonde die langs onze gemeente komt een must.

Peter Molenaar, raadslid ChristenUnie/SGP

Deel dit bericht