Rapport Arcadis "Ontsluiting van Moerkapelle"

moerkapelsezijde.jpg
P. Molenaar 1 - Nieuwsbericht
Door Peter Molenaar op 27 maart 2019 om 20:06

Rapport Arcadis "Ontsluiting van Moerkapelle"

Rapport Arcadis Raad 26 maart 2019

Ontsluiting Moerkapelle, een onderwerp wat al een tijd speelt. Ik zou hier een avondvullend programma van kunnen maken, maar voor u ter geruststelling: dat zal ik niet doen.
Maar toch gaan we wel even met hele grote stappen door de geschiedenis heen om een beeld te krijgen wat nu de aanleiding van dit alles is.

In 2006 in ISP grootschalige ontwikkelingen in de Zuidplaspolder, grofweg 15000 – 30000 woningen gepland, met een bijhorend programma infrastructuur.
2010 afritten A 12 nabij Zevenhuizen afgesloten gelijktijdig met de aanleg van de N219
2013 crisis, afschalen plannen en schrappen deel infrastructuur, waaronder Rottelaan.
2014 naar aanleiding van boven staande met inwoners Moerkapelle opzetten Verkeer Circulatie Plan (het VCP)
2018 voortvloeiend uit het VCP het rapport van Arcadis wat nu voor ligt

Tot zo ver de grote stappen in de geschiedenis. Waar staan we nu? 

Crisis is achter ons, veel ruimtelijke ontwikkelingen in Zuidplas maar ook zeker in de gemeentes om ons heen. En de hamvraag is: lopen nu de ontwikkelingen op gebied van de infrastructuur hiermee gelijk op?

Terug naar het rapport Arcadis:

Conclusie van het rapport Arcadis is:

  • Verkeersveiligheid verbeteren van de MKP Zijde heeft prioriteit
  • Nieuwe weg tussen nu en 5 jaar niet kansrijk
  • Middellange en lange termijn een nieuwe weg nader beschouwen

Verkeersveiligheid:

Het punt verkeersveiligheid, is voor de fractie van CUSGP uitermate belangrijk, overigens niet alleen voor Moerkapelle maar dit geldt uiteraard voor heel de gemeente Zuidplas.

Uit de infonota van het rapport Arcadis blijkt dat de rijsnelheden hoog zijn en dat het aantal geregistreerde ongelukken hoog is voor een gemiddelde weg. Daarnaast bleek vorig jaar al dat er per dag, meer dan 200 vrachtwagens rijden op een weg waar geen vrachtwagens mogen rijden.

In de beantwoording op de door ons gestelde vragen, geeft u aan dat in juli dit jaar een voorstel tot verbetering van verkeersveiligheid van de Moerkapelse Zijde naar de raad komt.

Op de verkeersveiligheid zullen we dan uitgebreider terugkomen. Toch wil ik alvast enkele steekwoorden hierover kwijt, die we dan bij de behandeling verder zullen toelichten, namelijk:

  • Handhaving vrachtwagen verbod MKP Zijde
  • Handhaving verkeersnelheid MKP Zijde

En laat het voor nu al duidelijk zijn: CUSGP wil niet dat er gewacht wordt met handhaving tot raadsbehandeling, daar willen we nu al meer actie op hebben.

En dit sluit aan bij de algemene beleving van de inwoners van Moerkapelle over de MKP Zijde dat dit een verkeersonveilig weg is….1 van de conclusies uit het Verkeers Circulatie Plan.

Graag een reactie van de wethouder hierop?

We gaan verder met het rapport inhoudelijk:

Hoe moeten we het rapport van Arcadis nu wegen?

Vooropgesteld, het is een cijferbrij van verkeerstellingen, verkeersprognoses over de 3 varianten.

CUSGP zoomt in op enkele cijfers en dan vallen zaken op bij de MKP Zijde:

Voertuig bewegingen

Arcadis                                                2015    5400                2025 6100

Meetgegevens Zuidplas                      2018    6300                per werkdag

Wat betreft de in de structuurvisie Zuidplas genoemde toekomstige ontwikkeling MKP Zuid geeft u aan dat deze ontwikkeling niet separaat is opgenomen maar wel de Zuidplas polder met 6000 woningen tot 2025

CUSGP is ervan overtuigd dat ontwikkeling van 300 woningen in MKP Zuid ook zeker invloed heeft op de verkeersbewegingen in Moerkapelle.

Samenvattend: de berekende voertuigbewegingen in 2025 volgens het verkeersmodel van de regio Midden Holland worden op dit moment (2019) al ruimschoots overschreden.

Nu we dit weten, hoe nu verder?

Hebben we een goed beeld wat betreft infra Zuidplas breed? Speelt het zojuist geschetste beeld op meerdere plekken in Zuidplas? We gaan een laagje hoger vliegen.

Op dit moment worden er grootschalige woningbouwprogramma`s uitgerold zowel in Zuidplas maar ook in Gouda en Waddinxveen.

In totaal zijn er momenteel harde bestemmingsplannen in Zuidplas, Gouda en Waddinxveen voor een 11500 woningen en deze woningen worden dus ook op dit moment volop gebouwd. Ter info: dit aantal is nog exclusief het bid van 4000 woningen.

Ook hebben deze maand een 12-tal partijen de overeenkomst hotspot A12 corridor ondertekend met als doel: het vestigingsklimaat van logistieke bedrijven te versterken, door o.a. de bereikbaarheid te verbeteren.

In dit licht bezien wil CUSGP een signaal afgeven dat wij ons zorgen maken: gaan infra ontwikkelingen in Zuidplas wel gelijk op met de hierboven geschetste ruimtelijke ontwikkelingen. Of te wel: eerst bewegen en dan bouwen.

Wij willen daar graag meer zicht op hebben, te meer ook daar Zuidplas een ontwikkelgemeente is die de komende jaren flink zal gaan groeien.

CUSGP heeft een motie infrastructuur Zuidplas opgesteld waarin we het college oproepen huidige en toekomstige infrastructurele knelpunten in Zuidplas integraal in beeld te brengen.

Deze motie dienen we samen in met VVD, CDA, D66 …..

Tot slot nog 1 zaak voorzitter:

Het ISP ging in 2006 uit van een 15000 tot 30000 woningen. Het ISP was een breed pakket van maatregelen op gebied van woningen, bedrijventerreinen, glastuinbouw, infra, groen en water. Daaraan waren ook subsidiegelden vanuit overheden gekoppeld.

Inmiddels staat de woningbouw teller op ruim 15000 woningen, of te wel, we zijn gewoon bezig het ISP uit te voeren, maar wij horen niets meer over subsidiegelden. 

CUSGP sluit af met een tweetal oproepen aan het college

  1. Lobby, om zo de overheden te bewegen tot het verlenen van subsidiegelden op gebied van infrastructuur.
  2. Heb ook in de gesprekken en onderhandelingen bij een verdere uitrol van de ruimtelijke plannen in onze regio, voor het gelijk opgaan van de infrastructuur.

Ook hier graag een reactie van de wethouder op:

Peter Molenaar

ChristenUnie/SGP

Bijlagen

Deel dit bericht