Wordt deze e-mail niet goed weergegeven? Klik dan hier om hem online te bekijken

Ledenbericht ChristenUnie Zuidplas

Van de voorzitter

Als lid van de ChristenUnie in Zuidplas verwacht u rond deze tijd een oproep voor een ledenvergadering. Enerzijds om de jaarstukken vast te stellen, anderzijds om u te laten informeren door het bestuur.

Wij willen echter deze ledenvergadering uitstellen tot na de zomervakantie. Op de reguliere ledenvergadering van vorig jaar kwam helaas maar een zeer klein aantal leden af. Daarom willen wij de ledenvergadering combineren met een betekenisvolle bijeenkomst waar u als lid graag naar toe komt. Het lukt ons niet om dit nog vóór de zomer te organiseren, daarom vragen wij iets meer tijd.

Wel willen wij via dit ledenbericht een aantal zaken met u delen. Allereerst vier mooie verhalen van onze wethouder, raadsleden en lid van de steunfractie. Daarnaast de financiële jaarstukken 2018 en mijn eigen persoonlijke verslag.

Geve de HERE wijsheid aan hen die op college en raadsniveau bezig zijn, en Zijn zegen op al het werk wat wordt verzet ten dienste van de samenleving.

Siem van Loon

Verslag bestuur

Het bestuur bestond dit jaar uit drie leden: Erwin Steller (secretaris), Matthias Freeke (penningmeester) en mijzelf. Wij zijn druk op zoek geweest naar een extra lid en denken die te hebben gevonden in de persoon van Arjan Broere. Wij zullen hem voorstellen als nieuw bestuurlid op de komende ledenvergadering.

Helaas heeft Matthias aangegeven dat hij het penningmeesterschap niet kan combineren met zijn werk en thuissituatie. Daarom moeten wij op zoek naar een nieuwe penningmeester. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich bij mij melden.

In het afgelopen jaar is het bestuur diverse malen bij elkaar geweest. Tevens is er een aantal keren overleg geweest met het bestuur van de SGP en met de
fractie. Ook hebben we samen met de CU raadsleden samen met de lokale adviseur van de CU een bijzonder nuttige avond gehad. Hier is ook de kwetsbaarheid van het bestuur aan de orde gekomen, want graag zouden we zien dat er nog meer versterking komt. Daarnaast zijn we samen met de raadsleden op zoek naar de beste manier waarop we elkaar kunnen ondersteunen in elkaars rol en verantwoordelijkheden.

Inmiddels als ik dit schrijf hebben we twee mooie en succesvolle verkiezingen achter de rug, daar kunnen we alleen maar dankbaar voor zijn in alle politieke geweld. Op plaatselijk niveau wordt er hard gewerkt door de wethouder en de fractie, ze doen hieronder hun verslag.

Dagmar Ambachtsheer

Een goed jaar in de politiek, een mooi moment om terug te kijken. Het afgelopen jaar heb ik met plezier de andere raadsleden van de raad in Zuidplas leren kennen. Mijn fractiegenoten ken ik al een even omdat ik hiervoor als fractieadviseur betrokken was. Er heerst een positieve en constructieve sfeer in de raad van Zuidplas. Het was even wennen toen we van onze burgemeester afscheid moesten nemen maar zijn blij met Servaas Stoop, die tijdelijk onze burgemeester is. In onze fractie is de sfeer heel fijn, we zijn betrokken bij elkaar en zoeken in alles wat we doen de wijsheid van God met het besef dat Zijn wijsheid ons altijd te boven zal gaan. Dat brengt nederigheid en afhankelijkheid waardoor we ons werk vanuit een juiste houding kunnen doen. 


Over het raadswerk ben ik inmiddels wel wat illusies armer. Alles lezen is onmogelijk, dus je moet keuzes maken. Onderscheid maken tussen hoofd en bijzaken is cruciaal en wordt helaas niet altijd gedaan door de leden de raad (ik vind het zelf ook moeilijk als ik passie voel voor een detail...). Soms zijn de vergaderingen daardoor net even wat langer dan ik me concentreren kan. En dan de zichtbaarheid om te kunnen luisteren en signalen op te vangen... Dat goed doen is een kunst! We willen op de juiste momenten aanwezig zijn en hebben daarin ook de prioriteit te bewaken met ons eigen gezin. Het is voortdurend de balans bewaken. Gelukkig is het elke keer een feestje waard als je iets moois kunt bereiken voor een van de dorpen, zoals de ontwikkeling van inclusief onderwijs en een goede en eenvoudige toegang tot zorg. Dat brengt weer nieuwe energie op ons pad! Jullie steun is heel fijn, in gebed of soms even een bemoediging via de mail of op straat. Geloof een stem geven is namelijk niet altijd eenvoudig. Dus dank voor alles wat we al mochten ontvangen en hopen jullie betrokkenheid te mogen vasthouden de komende jaren. 

Vriendelijke groet, Dagmar Ambachtsheer
Raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas 06-15877394

Jan Willem Schuurman

Samen verder bouwen aan Zuidplas. Die titel prijkt boven het coalitie-akkoord dat onze partij vorig jaar sloot met VVD en CDA. Inmiddels zijn we een jaar onderweg. Terugkijkend op het eerste jaar overheerst bij mij dankbaarheid. We hebben de kans de principes uit ons programma te vertalen in beleid. 

Meerdere principes uit ons programma zijn direct te herkennen in de speerpunten van het college. We staan als college voor een inclusieve samenleving. Dat heeft grote overlap met ons principe “iedereen doet mee”. Als college staan we ook voor een toekomstbestendig Zuidplas - een speerpunt dat veel raakvlakken heeft met ons principe “geen rekening naar de toekomst”. 

Als wethouder sta ik voor de opgave om heel concreet handen en voeten te geven aan deze speerpunten. Het kostte wat tijd om echt op gang te komen, maar inmiddels zit het tempo er goed in. Er ligt een programma om de Omgevingswet goed in te voeren in onze gemeente. We staan daarnaast aan de vooravond van een uitgebreid participatietraject om de hoeveelheid restafval sterk te verminderen door meer waardevolle grondstoffen gescheiden in te zamelen. De uitgangspunten hiervoor zijn kort geleden vastgesteld door de gemeenteraad. En later dit jaar hoop ik een actieplan werk te presenteren met maatregelen om meer mensen te begeleiden naar (betaald) werk.

Bij dat alles moet ik regelmatig terugdenken aan een artikel dat kort na mijn aantreden in Hart van Holland stond.De titel van dat artikel luidde “nieuwe wethouder start zijn klus op zijn knieën”. Ongetwijfeld niet zo bedoeld door de schrijver, maar voor mij is dat een duidelijk aansporing tot geloof: doe dit werk niet op eigen kracht, maar in afhankelijkheid van je Hemelse Vader. Het is in die afhankelijkheid dat ik ook de komende periode verder wil bouwen aan Zuidplas!

Vriendelijke groet, Jan-Willem Schuurman
Wethouder ChristenUnie/SGP Zuidplas

Peter Molenaar

De gemeenteraad verkiezingen 2018 liggen alweer ruim een jaar achter ons. Na de mooie uitslag van deze verkiezingen vormen wij, CUSGP, met VVD en CDA het nieuwe college. Het nieuwe college is inmiddels volop op stoom. Veel stukken met een diversiteit aan onderwerpen komen naar ons als raadsleden ter behandeling in de gemeenteraad. Aan de raad de taak om deze stukken te beoordelen en (daar waar nodig is gewijzigd) vast te stellen. Of te wel kaders stellen, 1 van de taken van de gemeenteraad. En dan is het mooi dat wij een grote fractie hebben. Een fractie met een breed palet aan expertise om zo elk raadsvoorstel te kunnen beoordelen.

Maar dit is slechts een deel van ons werk. Als raad is het ook onze taak het college te controleren op de taken die zij uitvoert. Wordt er uitgevoerd wat wij als gemeenteraad hebben vastgesteld of moet er worden bijgestuurd? Daarnaast heeft de gemeenteraad ook een volk vertegenwoordigende rol. Wat leeft er bij u? Waar loopt u tegen aan? Wat is uw mening over een bepaald onderwerp?

De volks vertegenwoordigende rol geeft mij persoonlijk veel energie, ik ga graag met u in gesprek. En in de portefeuille waar ik woordvoerder op ben, o.a. ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer spreek ik ook veel mensen. Mijn streven is om bij alle voorgestelde wijzigingen op gebied van ruimtelijke ordening altijd voorafgaand aan behandeling op locatie te kijken om een beter beeld te vormen van de geplande wijziging en vaak spreek ik op locatie ook weer mensen.

Als een raadslid wat al wat langer mee draait zie je soms plannen voorbijkomen die al eerder op stapel stonden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in de Zuidplaspolder. In 2008, dus nog voor het bestaan van de gemeente Zuidplas zijn er in de afzonderlijke gemeenteraden van Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Zevenhuizen-Moerkapelle al besluiten genomen over grootschalige woningbouw in de Zuidplaspolder. Toen was al sprake van de bouw van 15000 tot 30000 woningen, 150 tot 300 ha bedrijventerrein en ruimte voor 200 ha glastuinbouw. Na besluitvorming van deze plannen in de afzonderlijke gemeenteraden kwam de crisis en ook een aantal van deze plannen werden door de Raad van State vernietigd.

Inmiddels ligt de crisis alweer ruimschoots achter ons, vindt er volop woningbouw plaats aan en in onze vier dorpen en wordt er gesproken over het bouwen van een “vijfde dorp” in de Zuidplaspolder. Kortom, veel van de plannen die 10 jaar geleden genomen zijn worden nu daar waar nodig is aangepast en uitgevoerd.

Wat betreft de ontwikkelingen van het vijfde dorp heeft de gemeenteraad in december 2017 een bid uitgebracht richting Provincie Zuid-Holland. Strekking van dat bid is 5000 woningen bouwen aan de dorpen en een start van 4000 woningen tot 2030 als vijfde dorp. Binnenkort zullen wij als raad als vervolg op dit bid een besluit nemen over de exacte locatie van dit vijfde dorp.

Vriendelijke groet, Peter Molenaar
Raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas 06 51415552

Ard Bakker

Ik ben nieuw in Zuidplas en woon sinds september 2017 (wat vliegt de tijd!) met mijn vrouw en drie mooi opgroeiende tieners in de nieuwe wijk Koningskwartier in Zevenhuizen.

Op dit moment worden de 6 raadszetels van de ChristenUnie/SGP-fractie bemensd door 4 raadsleden van de SGP en 2 raadsleden van de ChristenUnie (Dagmar Ambachtsheer en Peter Molenaar). De oorzaak dat dit geen 3 om 3 is ligt bij mij. Nadat Jan Willem Schuurman wethouder werd kon ik onverwacht doorschuiven naar de gemeenteraad, maar omdat ik druk bezig ben met een post-master opleiding aan de VU in Amsterdam heb ik gevraagd dit met 2 jaar uit te stellen. Eén van de oudgedienden bij de SGP, Aart Slobbe, is bereid gevonden de eerste 2 jaar van deze raadsperiode voor zijn rekening te nemen, daar ben ik Aart zeer erkentelijk voor en het onderstreept de goede samenwerking die we als beide partijen op lokaal niveau hebben hier in Zuidplas.

Tegelijk kan ik nu ook een beetje inburgeren in de polder! In de praktijk beperkt zich dat vooral tot de dorpen Nieuwerkerk (waar we lid zijn van gkv De Lichtkring) en Zevenhuizen wat een zeer actieve dorpsgemeenschap heeft!

Ik draai zoveel mogelijk al mee in de fractie o.a. bij de verkiezingscampagne en gebruik de gelegenheid om de belangrijke dossiers al wat eigen te maken. Als ik begin 2020 de raad in ga zal ik me o.a. gaan richten op de portefeuilles Beheer Openbare Ruimte, Financiën, Duurzaamheid en Sport.

Heeft u vragen of problemen waar de gemeente bij betrokken is (of zou moeten zijn), neem dan graag contact met ons op. We zijn er voor u en gaan voor concrete politiek waar je wat aan hebt!

Vriendelijke groet, Ard Bakker

Jaarrekening 2018

Hierboven is de winst- en verliesrekening en balans weergegeven over het jaar 2018. Uiteraard was dit een bijzonder jaar waarin de campagnekas zo goed als leeg is gemaakt. Verder hebben zich geen bijzonderheden voorgedaan.

 
Wijzig e-mailadres | Afmelden van deze nieuwsbrief
footer-linksVolg ons op TwitterVolg ons op FacebookVolg ons op LinkedInfooter-rechts