Iedereen doet mee

ChristenUnie/SGP staat voor een samenleving waarin ieder mens – van jong tot oud – volwaardig meedoet en meetelt.

Ieder mens is uniek en kostbaar voor God. Ieder mens heeft talenten. We mogen daarvan genieten, we mogen ze ontwikkelen en we mogen ze inzetten voor onze medemens. Tegelijk zijn we allemaal kwetsbaar. Iedereen kan voor kortere of langere tijd, of zelfs een leven lang ondersteuning nodig hebben om volwaardig mee te doen in de samenleving.

We denken daarbij bijvoorbeeld aan eenzame ouderen, mensen met lichamelijke of psychische beperkingen, mensen die in armoede leven en aan ouders die zich zorgen maken over de ontwikkeling van hun kind. In het bijzonder denken we ook aan vluchtelingen en andere nieuwkomers. Zij beginnen met een flinke achterstand, omdat ze onze taal en cultuur niet kennen. Het is belangrijk dat de juiste ondersteuning in al deze situaties snel en dichtbij is.

In de afgelopen eeuw heeft ons land een verzorgingsstaat opgebouwd. Dit heeft veel goeds gebracht, maar we zien nu steeds scherper wat de schaduwkanten zijn. De verzorgingsstaat benadrukt meer de kwetsbaarheid en afhankelijkheid dan de zelfredzaamheid van mensen. Mensen zijn verworden tot klant of cliënt met een probleem. Zorg is georganiseerd in hokjes en vakjes, waardoor in de praktijk onvoldoende maatwerk wordt geleverd.

De afgelopen jaren is hierin een kentering gekomen. De overheid trekt zich terug, ook omdat de zorg op deze wijze onbetaalbaar dreigde te worden. De gemeente heeft meer verantwoordelijkheden gekregen, vanuit de gedachte dat ze vanuit de directe nabijheid meer maatwerk kan leveren.

De gemeenteraad legt hiervoor in regels en beleid vast hoe inwoners kunnen worden ondersteund. ChristenUnie/SGP wil de administratieve lasten daarbij zo beperkt mogelijk houden om zoveel mogelijk tijd aan daadwerkelijke ondersteuning te kunnen geven. Het is immers een illusie te denken dat we  met allerlei formulieren en formele procedures kunnen voorkomen dat er soms dingen fout gaan. Ook vinden we, onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”, preventie belangrijk. Maar we moeten er daarbij wel voor waken dat de gemeente steeds meer achter de voordeur wil kijken om welzijn en ontwikkeling te controleren of te beheersen. En daarbij moeten we ook eerlijk tegen elkaar zijn dat sommige ondersteuning levenslang nodig is.

ChristenUnie/SGP staat voor een beleid dat u zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid én de regie in handen geeft. Wanneer de gemeente ondersteuning biedt, moet zij zoveel mogelijk aansluiten bij uw persoonlijke voorkeuren. Dat geldt voor ondersteuning bij het vinden van werk, bij zorg en begeleiding die nodig is voor kinderen en jongeren, en voor ondersteuning vanwege  (langdurige) ziekte, handicap of ouderdomsklachten. Waar mogelijk bepaalt u zelf welke ondersteuning nodig is, en wie die ondersteuning het beste kan bieden. Omdat mensen in kwetsbare situaties niet altijd in staat zijn zelf regie te voeren, vindt ChristenUnie/SGP het essentieel dat onafhankelijke cliëntondersteuning beschikbaar is.

“Eigen kracht” mag niet oneigenlijk gebruikt worden als bureaucratisch middel om de hoeveelheid zorg aan af te meten. Daardoor worden mensen in de wacht gezet of krijgen ze minder ondersteuning dan nodig. Zo groeit de kans dat er te weinig of te laat ondersteuning wordt geboden, waardoor vragen groter worden of problemen verergeren.

Voor ChristenUnie/SGP zijn niet de regels, maar mensen leidend. We staan voor persoonlijke aandacht en maatwerk, in plaats van iedereen over één kam te scheren. Ieder mens bezit in meer of mindere mate probleemoplossend vermogen. Als individu of binnen de directe omgeving. Dat spreken we aan, daar sluiten we bij aan en dat versterken we waar nodig. Soms is het nodig om te ontzorgen, soms om iemand te helpen om gezonde keuzes te maken, soms om het netwerk om iemand heen te versterken en ga zo maar door. We zoeken naar de juiste balans tussen rechten en plichten van mensen. Daarbij benutten we iedereen die een bijdrage wil leveren en alle mogelijkheden die ter beschikking staan.

Wat wij met uw steun willen bereiken:

 • De positie van zorgvragers versterken. We zetten in op heldere informatie over rechten en plichten. Die informatie moet zowel digitaal als op papier beschikbaar blijven zodat communicatie niemand uitsluit. Ook stimuleren we mensen die ondersteuning nodig hebben gebruik te maken van onafhankelijke en deskundige cliëntondersteuning. 
 • De toegang tot zorg vereenvoudigen. Ongeacht waar uw vraag binnenkomt is de procedure eenvoudig en administratie-arm. In het geval van meerdere gezinsleden met een zorgvraag vinden we dat dit in één beschikking moet kunnen waardoor de belasting voor het gezin laag is en de zorg op elkaar aansluit. Als duidelijk is dat meerjarige ondersteuning nodig is, dan wordt de zorg ook voor meerdere jaren toegekend.
 • Zorg betaalbaar houden. We zijn alert op signalen dat de hoogte van (opeengestapelde) eigen bijdragen in de praktijk tot zorgmijding leidt. Zo nodig nemen we maatregelen.
 • Meer inzetten op (langdurige) begeleiding of coaching. We willen mensen die ondersteuning nodig hebben activeren en stimuleren totdat zij de regie over hun dagelijks leven weer zelfstandig kunnen voeren. Tegelijk beseffen we dat sommige mensen levenslang ondersteuning nodig kunnen hebben.
 • Regie bij de zorgvrager laten. We stellen de behoefte van de zorgvrager centraal en stimuleren de zorgvrager zo veel als mogelijk de regie te nemen door het bieden van keuzevrijheid in het zorgaanbod en persoonsgebonden budgetten om zelf zorg in te kunnen kopen. Werkzoekende uitkeringsgerechtigden krijgen de gelegenheid zelf met een re-integratievoorstel te komen. En zelfs wanneer de eigen regie beperkt of zelfs overgenomen wordt bijvoorbeeld in het kader van dwang bij gedwongen jeugdzorg vinden wij het van wezenlijk belang dat binnen de kaders er ruimte is om (weer) eigen keuzes te (kunnen) maken.
 • Keuzevrijheid bieden. Wanneer u ondersteuning nodig hebt, moet u altijd kunnen kiezen voor een zorgaanbieder die past bij uw identiteit. Daarom contracteren we ook kleine zorgaanbieders. Dit komt maatwerk en innovatie ten goede. Verder moet de gemeente de keuze tussen Zorg in Natura (ZIN) of zorg door middel van een Persoonsgebonden Budget (PGB) neutraal voorleggen.
 • Effecten van ‘langer thuis wonen’ onder ogen zien. We willen samen met de doelgroepen (denk aan ouderen en mantelzorgers) de gevolgen onder ogen zien, zoals toenemende eenzaamheid, grotere zorgvraag en een zwaardere belasting van mantelzorgers. We willen samen met hen werken aan passende oplossingen. Dat doen we bijvoorbeeld door initiatieven en activiteiten gericht op ontmoeting te ondersteunen en door deelname aan het verenigingsleven voor ouderen met een kleine portemonnee mogelijk te maken. Communicatie is hierbij van groot belang. We willen ervoor zorgen dat bekend is wat er in Zuidplas aan mogelijkheden voor en door inwoners gerealiseerd wordt.
 • Gecombineerde visie op wonen en zorg realiseren. Vanwege het langer thuis wonen, willen we samen met ouderen werken aan een gecombineerde visie op wonen en zorg. Samenwerking met onder meer corporaties en zorgkantoren is hierbij een voorwaarde. Wederom is communicatie van belang. We willen samen met de ouderenbonden werken aan een bewustwordingscampagne waarin we inwoners vroegtijdig aanzetten tot aanpassen van hun woning en informatie verstrekken over veiliger en comfortabeler wonen.
 • (Verborgen) armoede bestrijden. De gemeente moet structureel met onder meer welzijns- en ouderenorganisaties in gesprek over de concrete maatregelen en het budget voor armoedebestrijding. Zij hebben veel beter zicht op verborgen armoede dan de mensen achter het gemeentelijke loket. Ook ontplooien en faciliteren we initiatieven om het bereik van minimaregelingen te vergroten.
 • Dicht bij huis onderwijs op maat mogelijk maken. We willen samen met ouders, het onderwijs en jeugdhulporganisaties ervoor zorgen dat elk kind binnen Zuidplas onderwijs op maat kan genieten, door bijvoorbeeld directe ondersteuning thuis en op school wanneer er zorgelijke signalen zijn. Snelle inzet voorkomt grotere problemen. We zorgen er samen voor dat onderwijs geen enkel kind uitsluit. Ook blijven we investeren in goede onderwijshuisvesting. Op korte termijn is uitbreiding met name aan de orde in Zevenhuizen, vanwege de bouw van het Koningskwartier.
 • Iedereen werkt naar vermogen. Samen met partners maken we een actieplan met concrete maatregelen om mensen naar vermogen mee te laten doen op de arbeidsmarkt. We maken daar middelen voor vrij, bovenop het reguliere budget voor re-integratie (het zogenaamde BUIG-budget). Hiermee beogen we dat niet alleen mensen met de meeste kans bemiddeld worden naar werk.
 • De tegenprestatie wordt ingezet om uiteindelijk de re-integratie van de uitkeringsgerechtigde te bespoedigen. Daarbij wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met capaciteiten en voorkeuren van de uitkeringsgerechtigde. Na het verrichten van de tegenprestatie wordt een getuigschrift voor bewezen competenties uitgereikt. We geloven niet in de effectiviteit van dit middel wanneer het als straf wordt ingezet.
 • Statushouders en andere nieuwkomers integreren in Zuidplas. Zuidplas is een gemeente die open staat voor nieuwkomers. Hierbij zoeken we naar de juiste balans tussen rechten en plichten. Iedereen heeft de plicht om actief mee te werken aan zijn of haar integratie. We leggen sancties op wanneer mensen dat niet doen. Tegelijk hebben mensen ook het recht op aandacht en begeleiding zolang dat nodig om goed te integreren, zodat mensen hun plaats vinden van waaruit ze kunnen bijdragen aan een mooie samenleving. We vinden daarin samenwerking met het maatschappelijk middenveld, zoals het verenigingsleven, kerken en moskeeën van groot belang. En ook hechten we aan heldere communicatie. Nieuwkomers en huidige inwoners weten graag waar ze aan toe zijn en hoe ze kunnen bijdragen aan een succesvolle integratie.