Denken in mogelijkheden

ChristenUnie/SGP staat voor een gemeente die uw belang dient. Een gemeente die ruimte geeft. Geen onnodige beleidsnota's schrijft, maar juist heel praktisch meedenkt. Die in actie komt om goede ideeën en initiatieven van de grond te krijgen, zonder ze afhankelijk te maken van een gemeente die de verantwoordelijkheid overneemt. Die vanuit een open houding communiceert over wat kan en niet kan en praktisch meedenkt over de mogelijkheden die er wel zijn.

Wij staan voor een gemeente die haar dienstverlening naar een hoger peil brengt. Een gemeente die zowel digitaal als fysiek goed bereikbaar is. Die beloftes nakomt en procedures, bijvoorbeeld bij een vergunningaanvraag, snel doorloopt.  We staan voor een gemeente die helder communiceert over (de afhandeling van) meldingen en klachten.

Dit is van groot belang voor de ondernemers in onze gemeente. Ondernemers zijn onmisbaar met het oog op de werkgelegenheid en het versterken van de lokale economie. Ondernemers maken mede onze dorpen. Als geen ander weten zij wat het is om te denken in mogelijkheden en passen zij  zich steeds aan veranderende omstandigheden aan. Ondernemers verzilveren die kansen door risico’s te nemen, door te investeren.

ChristenUnie/SGP wil ondernemers in Zuidplas dan ook de ruimte geven die zij nodig hebben om te investeren in vitale en duurzame bedrijventerreinen en winkelcentra. Lokale ondernemers moeten mee kunnen dingen naar opdrachten van de gemeente en hun rekeningen moeten tijdig betaald worden.

Maar het denken in mogelijkheden is niet alleen voorbehouden aan ondernemers of de gemeente. ChristenUnie/SGP ziet steeds meer ondernemerschap bij inwoners en maatschappelijke organisaties als zorgaanbieders, scholen en verenigingen. Zij hebben goede ideeën, onder meer op het vlak van zorg, buurtpreventie of gezamenlijk onderhoud van de openbare ruimte. Ideeën die de sociale samenhang versterken en de samenleving van Zuidplas sterker maken en daarom onze steun verdienen. ChristenUnie/SGP vindt het wel belangrijk dat de initiatiefnemers bij de uitwerking van hun ideeën ook werken aan draagvlak voor hun plannen.

Wat wij met uw steun willen bereiken:

  • Investeren in een goed ondernemingsklimaat. Uitbreiding van de beschikbare ruimte voor ondernemerschap is daarbij essentieel. Met het oog op de uitbreidingsplannen in de Zuidplaspolder zoeken we samen met de lokale ondernemersverenigingen in een vroegtijdig stadium waar deze uitbreiding het best gerealiseerd kan worden.
  • Ondernemers perspectief bieden. We denken met name aan ondernemers die al langere tijd “op slot zitten” en niet kunnen uitbreiden. Waar mogelijk worden situaties van voorkeursrecht opgeheven en wordt snel duidelijkheid gegeven over toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden.
  • Inzetten op vitale winkelgebieden. We ondersteunen initiatieven om het bestaande winkelaanbod in de verschillende dorpen uit te breiden. We staan positief tegenover vestiging van een tweede supermarkt in Zevenhuizen en moedigen de komst van een drogist in Moerkapelle aan. Als gemeente faciliteren we het instellen van Bedrijven Investeringszones.
  • De samenwerking met lokale ondernemers- en winkeliersverenigingen verder verbeteren. De gemeente gaat proactief op ondernemers af en onderhoudt regelmatig contacten. Het voortzetten van het economische platform met vertegenwoordigers van de winkeliers- en ondernemersverenigingen is daarbij een must.
  • De aandacht voor ondernemerschap op scholen stimuleren. We gebruiken onze contacten met ondernemers en het onderwijs om nieuwe verbindingen tot stand te brengen.
  • Participatie van inwoners en ondernemers verbeteren. Mensen moeten daadwerkelijk ervaren dat ze invloed hebben op beslissingen die er voor hen toe doen. Daarnaast moet er binnen de gemeentelijke organisatie voldoende tijd, kennis en kunde zijn om mensen met goede ideeën verder te helpen.
  • Inwoners en ondernemers centraal zetten in onze dienstverlening. Dit betekent dat u  -naast online dienstverlening-  ook schriftelijk, telefonisch of persoonlijk contact kunt hebben. Ook breiden we de mogelijkheden voor dienstverlening in de dorpen uit. U hoeft niet langer standaard naar Nieuwerkerk of Capelle voor uw contact met de gemeente, maar  de gemeente komt bijvoorbeeld naar de supermarkt, een dorpshuis of aan huis. 
  • De aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt (zowel lokaal als regionaal) verbeteren. Dit doen we samen met ondernemers en onze samenwerkingspartners op het gebied van Werk en Inkomen.
  • Samen met lokale ondernemers een leerwerkbedrijf opzetten. In eerste instantie denken we aan de tuinbouwsector.
  • Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij benutten we alle mogelijkheden. De gemeente neemt zelf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst om het goede voorbeeld te geven. Bij gemeentelijke aanbestedingen en opdrachten blijven we inzetten op de invulling van een deel van de aanneemsom voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (SROI). Verder ontzorgen we ondernemers die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst willen nemen door het uit handen nemen van administratieve verplichtingen, de inzet van jobcoaches en het aanbieden  van  het instrument loonkostensubsidie. Speciale aandacht gaat uit naar jongere werkzoekenden en voortijdig schoolverlaters onder de 27 jaar om jeugdwerkloosheid zo veel mogelijk te voorkomen.