Ruimte voor rust

Ruimte voor rust. Daarbij gaat het voor ChristenUnie/SGP vanzelfsprekend allereerst over de zondagsrust, maar ook over voor een vitale samenleving belangrijke thema’s zoals ontspanning, recreatie en cultuur.

Voor ChristenUnie/SGP is de zondag een waardevol geschenk van God, onze Schepper. Een dag die ons bij uitstek in staat stelt ons te richten op het dienen van Hem en onze naasten, in plaats van op ons werk en allerlei andere verplichtingen. Een dag ook waarop ruimte is voor bezinning en ontspanning. Daarom vinden we de aantasting van het karakter van die collectieve rustdag door de openstelling van winkels en dergelijke een betreurenswaardige achteruitgang.

ChristenUnie/SGP kiest om zowel religieuze als sociale redenen voor het bevorderen van de zondagsrust en om die redenen voor het zo veel als mogelijk terugdraaien van de winkelopenstelling op zondag. Winkeliers en/of winkelpersoneel mogen zich in ieder geval nooit onder druk gezet voelen om op zondag te moeten werken.

Ruimte voor rust heeft echter niet alleen betrekking op de zondagsrust. De mens is geen machine die ongestraft 24 uur per dag, zeven dagen per week door kan gaan. Zeker niet in de veeleisende informatiemaatschappij van tegenwoordig. De ontwikkelingen die ons dagelijks leven raken, lijken elkaar steeds sneller op te volgen.

De prestatiesamenleving neemt bijkans groteske vormen aan, de druk om te presteren en succesvol te zijn neemt hand over hand toe. Dit eist echter zijn tol. Uit recent onderzoek blijkt dat één op de zeven Nederlanders kampt met burn-outklachten. Elke procentpunt verbetering van de arbeidsproductiviteit vraagt z’n slachtoffers die een nog hogere werkdruk niet meer aan kunnen.

De overheid draagt zelf ook bij aan de druk om te presteren. Zelfredzaamheid lijkt de norm geworden, niet alleen op de arbeidsmarkt, ook als vrijwilliger. Van alle kanten wordt een beroep op u gedaan: actief te zijn als mantelzorger, een bijdrage te leveren aan het reilen en zeilen van maatschappelijke organisaties, verenigingen, kerken, uw verantwoordelijkheid te nemen bij het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid van uw woon- en leefomgeving enzovoorts.

Vooropgesteld, wij zijn dankbaar voor het vele werk dat vrijwilligers voor onze samenleving doen. We zien echter ook dat daar grenzen aan zitten. Uit recent onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt het aantal mensen dat vrijwilligerswerk doet nauwelijks is toegenomen, maar dat er wel sprake is van een toegenomen (werk)druk bij diegenen die vrijwilligerswerk doen. ChristenUnie/SGP vindt dat de (lokale) overheid er voor moet waken haar inwoners te overvragen. Inzet voor de samenleving kan en mag niet ten koste gaan van het gezin of van de gezondheid.

ChristenUnie/SGP kiest daarom voor een lokale overheid die ruimte maakt om te “onthaasten”, die ruimte maakt voor rust in de samenleving. Voor een overheid die mantelzorgers en vrijwilligers de ondersteuning biedt die ze nodig hebben. Die investeert in goede voorzieningen voor ontspanning en recreatie.

Een in dit kader voor ChristenUnie/SGP belangrijk aandachtspunt is ook het leggen van de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. We staan voor ons cultureel erfgoed. Lokale musea en historische verenigingen spelen daarbij een belangrijke rol en verdienen, meer nog dan in het verleden, onze steun. Dergelijke instellingen zijn van grote betekenis voor de samenleving. Niet alleen om ons erfgoed te bewaren en te beheren, maar ook om door te geven en te leren en zo een bijdrage te leveren aan mogelijkheden om te ontspannen en te recreëren. En ook op dit terrein zien wij mogelijkheden en kansen om mensen te (re)activeren. Dat kan bijvoorbeeld door het aanbieden van werkervaringsplaatsen en/of inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat wij met uw steun willen bereiken:

 • De zondag als collectieve rustdag in ere houden. Winkels blijven bij voorkeur gesloten. Ook zijn er geen grootschalige evenementen op zondag.
 • De verordening winkeltijden aanscherpen indien winkeliers en/of personeel gedwongen worden tot het verrichten van werk op de zondag.
 • Het bespreekbaar maken van overbelasting in het dagelijks werk. Welzijn van medewerkers  is vanzelfsprekend vooral een verantwoordelijkheid van werkgevers. De gemeente heeft hier beperkt invloed op, maar we willen dit onderwerp wel aan de orde stellen in onze contacten met werkgevers. En natuurlijk geeft de gemeente als werkgever zelf het goede voorbeeld.
 • Het gezin erkennen en waarderen. Het gezin moet een veilige omgeving zijn, een plek waar mensen werkelijk thuis kunnen zijn. Daarom willen we investeren in relatieondersteuning, sterk ouderschap en het voorkomen van vechtscheidingen. Hierin is het Centrum voor Jeugd en Gezin een belangrijke partner.
 • Mantelzorgers waarderen en ontlasten. Dit varieert van het bieden van een luisterend oor tot respijtzorg. Adviezen van ervaringsdeskundigen worden benut om mantelzorgers en vrijwilligers naar behoefte te kunnen ondersteunen.
 • We onderzoeken hoe we het aantal vrijwilligers kunnen vergroten. De maatschappelijke stage kan een mooie aanzet zijn om jongeren te stimuleren vrijwilligerswerk te doen. We maken de drempel om vrijwilligerswerk te doen lager door een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), die benodigd is voor specifieke activiteiten, te vergoeden.
 • Jeugd en jongeren ruimte bieden om te ontspannen. Voor kinderen moet er voldoende gelegenheid zijn om buiten te spelen in de omgeving van hun woning. Als het nodig is, nemen we maatregelen waardoor kinderen speelplekken veilig kunnen bereiken. Ook willen we met jongeren en jongerenwerkers in gesprek over uitbreiding of verplaatsing van ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd.
 • Verbinding aanbrengen tussen recreatiegebieden door de aanleg van fiets- en wandelpaden tussen Hitland, Eendrachtspolder en Rottemeren.
 • Het uitbreiden van recreatieve routes. In Zuidplas en omgeving moeten goede wandel-, fiets-  en vaarroutes zijn.
 • Ruimte voor natuur in woonwijken. Daarmee willen we er ook voor zorgen dat vogels kunnen nestelen.
 • Zorgen voor voldoende ruimte voor nieuwe en bestaande sportfaciliteiten.
 • Het behouden en toegankelijk maken van cultureel erfgoed, zowel objecten, gebouwen, monumenten als documenten en gegevens uit onze lokale en regionale geschiedenis. De historische verenigingen verdienen daarom onze steun.
 • Behoud van het culturele aanbod, waaronder het stimuleren van lezen (bibliotheekwerk) en het maken van / luisteren naar muziek. Ons subsidiebeleid moet voldoende ruimte bieden om (eenmalige) activiteiten te ontplooien.