Onze grenzen kennen

In de afgelopen jaren is er veel gebouwd in Zuidplas. ChristenUnie/SGP staat voor vraaggericht ontwikkelen. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat er meer kleinere starterswoningen, meer sociale huurwoningen en meer levensloopbestendige woningen komen. Het bouwen van woningen biedt kansen om het voorzieningenniveau in de dorpen in stand te houden. We denken daarbij onder meer aan sportvoorzieningen en detailhandel.

Tegelijk zijn er ook grenzen aan de woningbouw. Voor ChristenUnie/SGP staat wonen in een dorpsmilieu voorop. Dat dorpse wonen karakteriseert onze gemeente Zuidplas. Het maakt ons uniek ten opzichte van de gemeenten om ons heen.

Iedereen moet zich thuis kunnen voelen in Zuidplas. Met dat doel moet ook de openbare ruimte toegankelijk zijn en uitnodigen tot elkaar ontmoeten en samen activiteiten ontplooien. Vanzelfsprekend moet de openbare ruimte goed onderhouden worden. Hier moeten de komende jaren meer middelen voor worden vrijgemaakt: de onderhoud van de openbare ruimte bereikt op sommige plekken een kritische ondergrens.

Ook is blijvend aandacht nodig voor het behoud en versterken van de veiligheid. Een goede bereikbaarheid door hulpverlenende instanties, het bewaken van de aanrijtijden door politie, brandweer en ambulancediensten, een eigen politiepost in Zuidplas en voldoende capaciteit van BOA’s en bikers zijn punten die sowieso onze permanente aandacht hebben. Daarnaast stimuleren we en ondersteunen we de inzet van buurtgroepen op WhatsApp.

Ook andere terreinen van veiligheid hebben onze aandacht. Met name noemen we voldoende waterberging en de strijd tegen het voorkomen van ‘natte voeten’. Een vraagstuk dat in onze laaggelegen polders, zeker in het licht van de groeiambities van Zuidplas, alleen maar in belang toeneemt.

We willen ervoor waken dat de identiteit en samenhang in de dorpen onder druk komen te staan door woningbouw. Er is een grens aan het verder bouwen aan de dorpen. Vanuit die optiek heeft ChristenUnie/SGP in december jl. ingestemd met de ontwikkeling van een nieuw dorp in het besef dat dorpen niet worden gemaakt, maar ontstaan. Daarbij hebben we vier voorwaarden ingebracht die we strak zullen bewaken:

 • het dorpse en landelijke karakter van Zuidplas moet gehandhaafd blijven
 • het bereikbaarheidsvraagstuk wordt van meet af aan meegenomen, oftewel: eerst bewegen, dan bouwen
 • verdere besluitvorming over de ontwikkeling van een vijfde dorp moet financieel verantwoord zijn
 • er moet op zo kort mogelijke termijn duidelijkheid komen voor onze inwoners en bedrijven.

Als het gaat om ‘wonen’ willen wij het vraagstuk van de recreatieparken niet onbenoemd laten. Daar is nog steeds veel over te doen in onze gemeente. Duidelijk is dat er in Zuidplas sprake is van een overaanbod aan recreatiewoningen. ChristenUnie/SGP wacht met bijzondere belangstelling het onderzoek af dat de gemeente is gestart om het toekomstperspectief van de parken in kaart te brengen. Een toekomstperspectief dat ook de directe belangen van de huidige eigenaren en bewoners van de parken raakt en waarbij het soms om schrijnende situaties gaat die om een definitieve oplossing vragen. Wij realiseren ons dat het om een vraagstuk gaat waar meerdere kanten aan zitten en dat een definitieve oplossing altijd ergens pijn zal doen, maar dat het ook niet helpt om het probleem voor ons uit te blijven schuiven. Creatieve oplossingen zoals het herontwikkelen van ‘overtollige’ parken tot woningbouwlocaties zijn voor ons bespreekbaar.

Maar ‘onze grenzen kennen’ omvat meer dan alleen woningbouw en de openbare ruimte. Het gaat ook om immateriële zaken als volksgezondheid, regionale samenwerking e.d. Op het gebied van volksgezondheid wordt het vraagstuk van de ‘verslaving’ een steeds groter en breder probleem, dat veel (verborgen) ellende veroorzaakt.

ChristenUnie/SGP verwacht dat de gemeente er - in goede samenwerking met onder meer huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, overige instellingen op het gebied van de gezondheidszorg, wijkteams en scholen - alles aan doet om problemen vroegtijdig te signaleren zodat tijdig hulp geboden kan worden en excessen kunnen worden voorkomen. Goede voorlichting door ex-verslaafden, ervaringsdeskundigen en hulpverleners op (middelbare) scholen, sportverenigingen e.d. en breed gedeelde communicatie over Meldpunt Anoniem (op de gemeentelijke website) maken onderdeel uit van het gemeentelijk preventiebeleid.

‘Onze grenzen kennen’ gaat ook over regionale samenwerking. We beseffen dat de wereld niet ophoudt bij de grenzen van Zuidplas. Veel vraagstukken, bijvoorbeeld rondom duurzaamheid of werkgelegenheid, gaan over onze gemeentegrenzen heen. Samenwerking met omliggende gemeente is dan gewenst en vanzelfsprekend. Afstemming op bovenregionaal is ook nodig als het gaat om woningbouw, (her)ontwikkeling van bedrijventerreinen, de inkoop van zorg en ondersteuning en het verbeteren van de bereikbaarheid (denk aan de hoogst noodzakelijke verbreding van de A20).

Zuidplas heeft dus belang bij goede samenwerking met omliggende gemeente. Voor ChristenUnie/SGP zijn daarbij twee zaken van belang. Ten eerste een transparant besluitvormingsproces zodat wij u verantwoording af kunnen leggen over die samenwerking. Ten tweede moeten goede vereveningsafspraken worden gemaakt zodat de lusten en lasten van de regionale samenwerking eerlijk over de partners verdeeld worden.

Wat wij met uw steun willen bereiken:

 • Verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. De bestrijding van onkruid, het tegengaan van zwerfafval en het opruimen van hondenpoep heeft hierbij prioriteit. Belangrijk is het behouden van voldoende openbaar groen. Het rolstoel- en rollator toegankelijk houden van ouderencentra en winkelgebieden heeft prioriteit. En wanneer u een bijdrage wilt leveren aan verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte legt de gemeente u geen strobreed in de weg.
 • Verbeteren van de ontsluiting van de dorpen. Verbetering is op dit moment met name nodig in Moerkapelle en Moordrecht. Als we in de toekomst meer woningen bouwen, is ook extra aandacht nodig voor bewegen. Het wegenverkeersnet moet het verkeersaanbod kunnen verwerken. Onze nieuwe wijken moeten op het openbaar vervoer worden aangesloten. Een snelfietspad tussen Rotterdam en Gouda is een must en de fietsveiligheid moet verbeterd worden.
 • De verkeersveiligheid verbeteren. We treffen onder meer maatregelen die de snelheid beperken. Prioriteit geven we aan de verkeersveiligheid rondom scholen, ouderencentra, sportvoorzieningen en andere locaties waar snel- en langzaam verkeer samen komen. Waar nodig zetten we in op verbetering van de gladheidbestrijding (strooibeleid en strooiroutes).
 • Ruimte voor water. Het vraagstuk van de beschikbaarheid van voldoende waterberging, zowel als gevolg van de ontwikkeling van toekomstige locaties voor woningbouw en bedrijventerreinen als van de klimaatverandering, wordt in kaart gebracht en er wordt passend beleid ontwikkeld.
 • Levensloopbestendig bouwen naar behoefte. We geven prioriteit aan het realiseren van betaalbare starters- en seniorenwoningen. Het dorpse en groene karakter van Zuidplas blijft in stand. Hoogbouw (appartementencomplexen) moet passen in de omgeving, zowel qua bouwhoogte, groen als hoeveelheid parkeervoorzieningen. In de regel denken we aan maximaal vier bouwlagen, één of twee bouwlagen hoger kan incidenteel mits dat past in de rest van de omgeving.
 • Voldoende parkeervoorzieningen. Bij het ontwikkelen van nieuwe woonwijken wordt de parkeervoorziening toekomstbestendig aangelegd. Parkeerproblemen in bestaande woonwijken worden met voorrang aangepakt. Tegen verkeerd parkeren wordt handhavend opgetreden.
 • Snel herontwikkelen wanneer sprake is van leegstand van gemeentelijke gebouwen om verpaupering te voorkomen. Met de plannen voor die herontwikkeling moet al worden gestart zodra definitief is dat de locatie vrijkomt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrijkomende schoollocaties in Moerkapelle na gereedkomen van de nieuwbouw.
 • Verspreid liggend glas concentreren. Glastuinbouw heeft een vaste plaats in onze gemeente. Door het te concentreren, gaan we verpaupering tegen. Concentratiegebieden bieden ook kansen om volgens de laatste technieken te ondernemen. Ook zijn er kansen voor verduurzaming, met name door aansluiting op de warmterotonde.
 • Een definitieve oplossing voor de problematiek op de recreatieparken. Daarin wegen we de belangen van eigenaren, bewoners, ondernemers en de gemeente zo goed mogelijk tegen elkaar af.
 • Verslavingsproblematiek terugdringen. We brengen de problematiek in kaart in goede samenwerking met de huisartsen, het Centrum voor Jeugd en Gezin, overige instellingen op het gebied van de gezondheidszorg, wijkteams, scholen en dergelijke. Waar nodig bieden we vroegtijdig hulp om excessen te voorkomen. Daarnaast zetten we in op goede voorlichting door ex-verslaafden, ervaringsdeskundigen en hulpverleners op onder andere (middelbare) scholen en sportverenigingen. Ook breed gedeelde communicatie over Meldpunt Anoniem (op de gemeentelijke website) maakt onderdeel uit van het gemeentelijk preventiebeleid.
 • Goede samenwerking met partners in de regio. Randvoorwaarden daarbij zijn een democratisch en transparant besluitvormingsproces en een eerlijke verdeling van lusten en lasten over de samenwerkingspartners.