Geen rekening naar de toekomst

De gemeente beslist over de besteding van belastinginkomsten. Een grote verantwoordelijkheid. ChristenUnie/SGP gaat voor een gemeentelijke begroting die, gebaseerd op realistische uitgangspunten, in meerjarig perspectief in evenwicht is. We spelen geen verstoppertje en schuiven ook geen rekening door naar de toekomst.

Als de begroting om wat voor reden dan ook een tekort vertoont, analyseren we de oorzaken en gaan op zoek naar mogelijkheden om het tekort weg te werken. Daarbij ontzien we mensen die kwetsbaar zijn, openbare orde en veiligheid en het onderhoud van de openbare ruimte. 

Maar we moeten wel realistisch zijn. Als we met elkaar een hogere kwaliteit van de openbare ruimte of een beter voorzieningenniveau willen, dan kunnen we dat bereiken door zelf de handen uit de mouwen te steken, door het door de gemeente te laten doen of door een combinatie van beide. 

Hoe meer er op de gemeentelijke begroting wordt afgewenteld, hoe groter de noodzaak \voor een bezuinigingspakket. Of een lastenverzwaring. ChristenUnie/SGP is daarom niet op voorhand tegen een verhoging van de lokale lasten, hoewel het natuurlijk niet onze voorkeur heeft. Maar liever met elkaar een wat hogere prijs betalen voor een prettig woon-, werk- en leefklimaat dan de laagste belastingdruk in een verpauperde omgeving.

Geen rekening naar de toekomst omvat echter meer dan alleen de financiën op orde. Het gaat ook om goed rentmeesterschap. We beheren een gedeelte van Gods schepping: de aarde en alles wat daarop leeft. Daar moeten we als een goed rentmeester zorgvuldig mee om gaan. Het is terecht dat er veel aandacht is voor wat een duurzame samenleving genoemd wordt. Van ons allemaal, inwoners, bedrijven, (lokale) overheid, wordt gevraagd dat we ons maximaal inspannen om ongebreidelde roofbouw op grondstoffen een halt toe te roepen. Om verspilling tegen te gaan. Maar anderzijds ook om de uitstoot van voor het milieu schadelijke stoffen zo veel mogelijk te vermijden. Om onze mooie dorpen leefbaar te houden voor toekomstige generaties.

Daarin zal iedereen, burgers, bedrijven, overheid, zijn of haar verantwoordelijkheid moeten nemen, niet alleen met woorden, maar ook met daden.

Zuidplas heeft op dit gebied in de afgelopen jaren weer enkele stapjes gezet. Denk aan de verder doorgevoerde afvalscheiding (plastic, kartons), stimuleringsmaatregelen op het gebied van collectieve aankoop zonnepanelen, gebruik led verlichting e.d.

Maar om geen rekening naar de toekomst te schuiven, moeten onze ambities én het tempo waarin we die realiseren beide omhoog. Wij denken daarbij onder meer aan het (zowel lokaal als in regionaal verband) stimuleren van het verminderen van CO2-uitstoot en andere schadelijke stoffen, het hergebruik van grondstoffen, het stimuleren van duurzame vormen van vervoer, medegebruik van producten enz. ChristenUnie/SGP steunde daarom het voorstel om op dit belangrijke dossier meer budget vrij te maken op de gemeentelijke begroting worden.

Wat wij met uw steun willen bereiken: 

  • Een gemeentelijke begroting die in meerjarig perspectief in evenwicht is. Voorzienbare verliezen of tekorten worden direct in de begroting verwerkt.  We hanteren realistische schattingen over de levensduur van gebouwen en andere investeringen. 
  • De OZB (zowel voor ondernemers als voor inwoners) corrigeren we in beginsel maximaal alleen voor inflatie.
  • Rioolheffing en afvalstoffenheffing zijn toereikend om de kosten te dekken.
    We gebruiken de rioolheffing en afvalstoffenheffing niet om gaten te dichten in de gemeentelijke begroting. Daarom rekenen we er niet meer kosten aan toe dan redelijk is. De ontvangen rente over het “spaargeld” voor de vervanging van riolering komt ook ten gunste van de voorziening en niet langer ten gunste van de gemeentebegroting.
  • Goed rentmeester zijn. De gemeente moet - samen met inwoners en ondernemers - serieus werk maken van haar taak als rentmeester van Gods schepping. Niet alleen met woorden, maar door daar ook voldoende financiële middelen voor beschikbaar te stellen en goede initiatieven met stimulerende regelgeving te ondersteunen.
  • Maximale inzet om Zuidplas energieneutraal te maken. Plannen voor woning- en utiliteitsbouw zullen aan strenge energie- en milieunormen moeten voldoen. Daarbij kan gedacht worden aan gasloze wijken, nul-op-de-meter-woningen, onderzoek naar mogelijkheden voor een bredere toepassing van aardwarmte, aansluiting op de warmterotonde en dergelijke. Wanneer we nieuwe woningen bouwen, zorgen we dat deze optimaal gebruik kunnen maken van zonne-energie. Ook onderzoeken we verduurzaming van vastgoed dat wordt gebruikt door gesubsidieerde instellingen.
  • Initiatieven vanuit de samenleving om te komen tot gedeeld bezit van vervoermiddelen en andere gebruiksvoorwerpen steunen.
  • Grondstoffen zoveel mogelijk herbruikbaar maken. Dit begint met het goed scheiden van afvalstromen. Daarom blijven we het principe “de vervuiler betaalt” hanteren. Ook scherpen we het gemeentelijk inkoopbeleid aan zodat het gebruik van gerecyclede dan wel hernieuwbare grondstoffen de prioriteit krijgt die het verdient.
  • Milieuvriendelijk vervoer stimuleren. We denken onder meer aan een waterbusverbinding naar Gouda en Rotterdam en maatregelen die het fietsgebruik verhogen.