Bereikbaarheid en wonen

Waar hebben wij ons de afgelopen vier jaar voor ingezet?

  • Bereikbaarheid van de dorpen
  • Woningbouw aan de dorpen voor onze inwoners
  • Voldoende parkeerplaatsen bij herontwikkeling in de dorpen
  • Besluit bouw vijfde dorp met 30% sociale woningbouw

Waar gaan wij ons de komende vier jaar voor inzetten?

  • Meer woningen voor doelgroepen zoals starters, gezinnen en ouderen
  • Versterking van infrastructuur vóór de start van het vijfde dorp
  • Versneld her ontwikkelen van verpauperde plekken
  • Stimuleren van duurzame mobiliteit, zoals goede en veilige fietsverbindingen