Inleiding | Staan voor onze dorpen

Gemeenteraadsverkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, onze werkgevers, onze werknemers en de leerkrachten op school.

Verkiezingen gaan over de manier waarop wij onze samenleving, onze dorpen inrichten. Maar wat maakt een dorp nu eigenlijk een dorp? Die vraag hebben we op verschillende plaatsen aan u gesteld.

De antwoorden die u gaf, waren vrij eensluidend. Een dorp is kleinschalig, rustig en landelijk. Er zijn voldoende basisvoorzieningen. Maar in essentie is dat niet wat een dorp tot een dorp maakt. Sterker nog: een dorp wordt niet gemaakt, een dorp ontstaat. Door mensen, door maatschappelijke organisaties en door ondernemers die – soms al generaties lang – in het gebied wonen en werken. Zo wordt een dorp een plaats waar mensen elkaar kennen, waar mensen betrokken zijn op elkaar, en waar mensen op elkaar terug kunnen vallen als dat nodig is.

ChristenUnie/SGP Zuidplas staat voor onze dorpen. De dorpen van Zuidplas hebben stuk voor stuk een eigen identiteit en eigen karakter. Wij willen investeren in het behoud en waar nodig versterken van de dorpen van Zuidplas.

Motivatie voor ons handelen

Voor ChristenUnie/SGP is Gods Woord, de Bijbel, het fundament waarop wij onze keuzes voor de inrichting van de samenleving baseren. Kort samengevat houdt dit in wat Jezus Christus ons leerde tijdens Zijn leven op aarde: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf.

Wat in de Bijbel staat, is duizenden jaren geleden opgeschreven. En tegelijkertijd is het nog altijd springlevend en actueel. Nog steeds zijn Gods goede geboden en leefregels het kompas voor ons persoonlijk én maatschappelijk leven. Dit doen we juist ook in het besef dat het God zelf is aan wie de overheid haar gezag ontleent. Om het met woorden uit de Bijbel te zeggen: de overheid is Gods dienares.

Hieronder lichten we vier van die Bijbelse geboden en leefregels toe:

  • Naastenliefde. Heel concreet betekent dit dat ieder van ons zijn of haar naaste - de mensen die op ons pad worden gebracht - net zo behandelt als hij of zij zelf behandeld wil worden. Dat we ons dienstbaar opstellen naar elkaar. Een hele uitdaging in een geïndividualiseerde samenleving. We lijken de kunst van het samenleven verleerd te zijn en zien dat verschillen tussen groepen alsmaar groter lijken te worden.
  • Rentmeesterschap. Een rentmeester is een beheerder van het eigendom van iemand anders. Zo beheren wij Gods Schepping. Meer dan ooit zijn we ons ervan bewust dat we de aarde uitputten door de manier waarop wij leven. Daarmee beperken we ook de kansen en mogelijkheden van toekomstige generaties. Dit vraagt onder meer een heel andere wijze van denken over onze manier van consumeren.
  • Rechtvaardigheid. De overheid is een schild voor de zwakken. De behandeling die iemand krijgt mag niet afhangen van zijn of haar mondigheid, netwerk of portemonnee. Het risico dat dit toch gebeurt, is groot nu we als overheid meer maatwerk willen leveren in de zorg én daar fors minder geld voor hebben. Het vraagt dat er – niet alleen op papier, maar ook in de praktijk – waarborgen zijn. Mensen moeten op de gemeente aan kunnen.
  • Verantwoordelijkheid. We zijn als mensen verantwoordelijk voor (de consequenties van) ons handelen. We hebben niet alleen rechten, maar ook plichten. We dragen medeverantwoordelijkheid voor het functioneren van de samenleving. Als overheid moeten we mensen dan wel de ruimte bieden om die verantwoordelijkheid te nemen. Juist in dit perspectief willen we ook veel ruimte maken voor particulier initiatief.

Richting en ruimte

Deze – en andere – geboden en leefregels laten zich goed vertalen naar Zuidplas anno nu. In dit verkiezingsprogramma doen we dat voor de periode 2018 - 2022. We kiezen er net als vier jaar geleden voor om met een vijftal principes te werken. Een heel bewuste keuze. We staan voor een overheid die zowel richting als ruimte geeft.

Met deze principes geven we richting. Ze laten zien wat we belangrijk vinden en ze helpen om standpunten te bepalen. Standpunten over actuele vraagstukken, maar ook over vraagstukken die we nu nog niet kennen. Het zijn principes waar wij aan gehouden willen worden, waar u ons aan mag houden!

De komende vier jaar gebruiken we de volgende principes:

  1. Iedereen doet mee
  2. Denken in mogelijkheden
  3. Ruimte voor rust
  4. Onze grenzen kennen
  5. Geen rekening naar de toekomst

In dit verkiezingsprogramma lichten we toe wat we hiermee bedoelen. Ook werken we een aantal concrete voorstellen en ideeën uit. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de tips en tops die we in alle dorpen van inwoners kregen, van de reacties van ondernemers op onze enquête in november 2017 en van de input van diverse maatschappelijke organisaties, zoals de Ouderenbonden, de Jongerenraad Zuidplas, de Fietsersbond en de historische verenigingen.

Tegelijk hebben we niet de illusie dat we in dit programma volledig zijn. Sterker nog: we willen juist ruimte laten. Ruimte om uit te werken wat we vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid moeten doen om onze doelen dichterbij te brengen. Om de dorpen van Zuidplas sterker te maken. We zien dan ook uit naar de ontmoeting met u: inwoner, ondernemer of vertegenwoordiger van een maatschappelijke organisatie in onze mooie gemeente Zuidplas!