Bijdrage: Perspectiefnota 2018

Dico Bac 2dinsdag 04 juli 2017

Vlak voor de zomervakantie wordt er altijd vooruitgeblikt naar het nieuwe jaar in de zogenaamde perspectiefnota. De ChristenUnie/SGP-fractie bracht onder leiding van Dico Bac vier groepen inwoners onder de aandacht van het college: oudere inwoners, inwoners zonder werk, jeugdige inwoners en ondernemers. Want voor de gemeente liggen hier belangrijke uitdagingen.

Voorzitter,

Een beleidsarme Perspectievennota nodigt natuurlijk uit om stevig van wal te steken op een aantal onderwerpen waar we graag op zouden sturen. Maar als eerste zouden we bij de Perspectievennota het perspectief van de inwoners willen betrekken. Wat is de belevingswereld van de inwoners als ze naar hun gemeente Zuidplas kijken, als ze kijken naar het dorp waarin ze wonen?

En dan zijn er goede dingen. Het voorzieningenniveau blijft op peil. Er is bijna geen leegstand. Er komen zelfs winkels bij in onze dorpen. We hebben mooie scholen, goede sport- en verenigingsfaciliteiten en een rijk verenigingsleven. De kerken en geloofsgemeenschappen kunnen in vrijheid samen komen en doen mee in de samenleving. Er worden woningen gebouwd met een goede prijs/kwaliteitsverhouding in dorpse wijken. Kortom, veel om dankbaar voor te zijn.  

Vanuit dit inwonersperspectief wil ik graag nog wel een viertal inwonersgroepen uitlichten. Groepen waar we aandacht voor vragen, omdat er uitdagingen zijn waarmee we als gemeente aan de slag moeten.

Voordat we hier op ingaan eerst nog een belangrijke overweging vooraf. De Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid heeft dit voorjaar een indrukwekkend rapport geschreven, dat niet in de la moet. Het is een rapport wat zijn beslag moet gaan krijgen in beleid wat wij vaststellen. Het rapport heet: “Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op zelfredzaamheid". Kort gezegd houdt dit rapport in dat met name kwetsbare inwoners vaak niet rationeel handelen, terwijl onze regels hier wel van uitgaan. Stress en verandering versterken dit. Regels moeten rekening houden met dit gegeven. College, onze fractie beveelt dit rapport van harte bij u aan. De samenvatting is slechts 6 pagina’s.

We leven in een gebroken maatschappij, mensen maken fouten, zijn niet maakbaar en beperkt te sturen. En natuurlijk hebben we een eigen verantwoordelijkheid, maar wetende dat het leven niet volmaakt is hebben we ook een grote verantwoordelijkheid om oog voor elkaar te hebben, ook als mensen fouten maken vanuit rationeel perspectief gezien. College, herkent u dit?

Inwoners

Nu naar de groepen die we uit willen lichten:

1. Oudere inwoners

Inwoners worden ouder. De vergrijzing gaat ook de gemeente Zuidplas niet voorbij en mensen wonen langer thuis. De komende jaren heeft dit grote impact. De groep kwetsbare ouderen stijgt met 30 tot 40% (bron SCP). Dit betekent wat voor passende woningen. Daarom, college, moet de woonvisie naar voren gehaald worden en niet naar achteren worden verschoven. Een middel als de blijverslening kan in sommige gevallen een oplossing bieden, college graag uw visie hierop. Ook de druk op mantelzorg en wijkzorg gaat toenemen. Juist voor ouderen is het van het grootste belang dat ze kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde omgeving, omdat daar hun netwerk het grootste is en ze dan makkelijker kunnen terugvallen op hun sociale omgeving. Om dit beter te faciliteren heeft onze fractie een motie voorbereid waarin we het college oproepen om samen met de welzijnsorganisaties onderzoek te doen naar het laagdrempelig,vrijwillig aanbieden van een monitoringsysteem voor ouderen op huurbasis. Zo kan makkelijker een oogje in het zeil worden gehouden en worden de mantelzorgers ontlast.

Voorzitter, praktische zaken, zoals goede stoepen en veilige oversteekplaatsen horen hier net zo goed bij. Wat onze fractie betreft kunnen we daar nog een verbeterslag maken de komende jaren.

Als laatste op dit gebied de samenwerking met de Huisartsen, een spil in de lokale samenleving. De inzet op goede samenwerking en contacten moet nog verder worden verhoogd juist ook op het gebied van ouderenzorg.

2. Inwoners zonder werk

De komende jaren hebben we een stevige uitdaging. Onze fractie werd getriggerd door een zin uit de PPN: “De doorstroom naar betaald werk wint aan kracht”. Waarom kiest u ervoor om dit onderwerp als een succes te formuleren? Onze fractie ziet eerder het tegenovergestelde. We moeten erkennen dat we hierin nogal wat te doen hebben. Onlangs, bij de behandeling van de Gemeenschappelijke Regeling IJsselgemeente, heeft het college toegezegd om hierover als raad en college binnenkort met elkaar aan de slag te gaan. Dat is een goede en broodnodige zaak: teveel mensen staan aan de zijlijn. Wanneer gaan we dit doen?

College, voor een onderbelicht deel van deze groep willen we speciaal aandacht. De jongeren onder de 27 jaar zonder baan, maar ook zonder uitkering. Ze weten wanneer ze een uitkering aanvragen dat ze naar school worden gestuurd. College, hebben we die groep in beeld en hoe groot is die groep dan? Belangrijker nog, hoe krijgen we ze weer aan het werk of aan het studeren? Door hier op tijd bij te zijn kunnen we veel voorkomen.

3. Jeugdige inwoners

Voorzitter, de maatschappij is complex. Een jongere van nu heeft veel meer prikkels en keuzes dan een jongere van 30 jaar geleden. Hoe helpen we hun om de juist keuzes te maken? Als ze vastlopen, zijn we er dan op tijd bij? Kunnen we ouders helpen om de uitdagingen van het opvoeden aan te gaan? Sterk ouderschap is de basis. Kunnen we jongeren in onze dorpen houden? Hebben we betaalbare goede woningen? Is er werk voor ze? Goed dat we over jeugdzorg ook als gemeenteraad, maatschappelijk middenveld, organisaties en college het gesprek met elkaar aangaan.

4. Ondernemers

Teveel is het voorgekomen dat de zittende ondernemers last hebben van de lange termijn ontwikkelingen van de Zuidplaspolder. Bedrijven staan op slot of plannen worden in de ijskast gezet. Slecht voor de ondernemers, slecht voor de werkgelegenheid. Als we mensen aan het werk willen hebben, zal het goed moeten gaan met de ondernemers. Bij de strategische sessies over de ruimtelijke opgave zal dit onderwerp, wat onze fractie betreft, een prominente plaats moeten krijgen. Concreet krijgen wij signalen van ondernemers die geen geschikte plaats meer kunnen krijgen op het industrieterrein. College, is er nog ruimte en waar zijn nu de beoogde locaties om glastuinbouw te vestigen in onze gemeenten?

Financiëel

Voorzitter nu nog een financiële kanttekening op het perspectief.

Het meerjarenperspectief is sluitend en het eigen vermogen neemt toe. Gronden worden ontwikkelt en verliezen die in het verleden moesten worden geboekt, kunnen gedeeltelijk worden terugverdiend door de gunstige marktontwikkelingen. Mooie resultaten.

Toch heeft het bestuur nog grote uitdagingen. De meerjarenbegrotingen laten ons zien dat er door Jeugdzorg, participatie en het wegvallen van de Precario een structurele ombuiging moet komen van 4,4 mln. Ombuigingen die we nu nog niet realiseren en ook nog geen reëel zicht op hebben. De taakstelling is bekend, hoe we die gaan uitvoeren totaal nog niet. Het college geeft aan dat zij Zuidplas op een goed fundament en met gezonde financiële basis overdraagt aan een nieuw bestuur. Deze taakstelling zet dit in een heel ander daglicht. We maken ons daar echt zorgen over.

Voorzitter, college en organisatie, u hebt een belangrijke en verantwoordelijke taak. Onze fractie wil hier graag constructief aan meedoen. Mede hierom gaan wij u vandaag niet allerlei nieuwe zaken vragen om te onderzoeken, maar hebben we ons beperkt. Om u in de gelegenheid te stellen om uw huidige takenpakket optimaal op te pakken. Als laatste wenst onze fractie u bovenal God’s zegen over de komende periode.

« Terug