Bijdrage Beleidskader Armoede en Schulden 2018-2022

Jan Willem Schuurman 4woensdag 29 november 2017

De ambitie op armoedebeleid mag een paar tandjes hoger. Dat vindt raadslid Jan Willem Schuurman. Met twee moties wil de ChristenUnie/SGP een stap extra zetten. Lees hier zijn bijdrage.

Voorzitter,

Rijke en arme mensen hebben allebei dezelfde Maker (Spreuken 22:2).

Dit citaat - het zal u niet verbazen - komt uit de Bijbel. Het is een tekst die laat zien waarom onze fractie belang hecht aan dit debat over bestrijding van armoede en schulden. Ieder mens is door God gemaakt, voor Hem is niemand meer of minder dan een ander. En wij zijn geroepen om elkaar te dienen. Daarbij mag, nee: moet, de overheid een schild zijn voor wie kwetsbaar is.

Op ons rust daarom een grote verantwoordelijkheid om juist ook om te zien naar deze mensen. Naar al die mensen die worstelen met het invullen van formuleren. Naar hen die wordt verweten dat ze niet willen. Naar hen die zich niet begrepen voelen door ambtenaren die regels en procedures leidend maken. Naar hen die geen mogelijkheden zien om een negatieve spiraal te doorbreken, die langdurig in de stress zitten omdat ze niet of nauwelijks rondkomen. Met het oog op al deze dorpsgenoten is het bestrijden van armoede en schulden voor ons een belangrijke prioriteit in de komende jaren.

Voorzitter, de laatste jaren is er veel te doen over het armoedebeleid. Uit onderzoek komt naar voren dat het armoedebeleid in veel gevallen haar doel mist, ineffectief is. Een conclusie die ook voor Zuidplas gerechtvaardigd lijkt als we zien wat er in de infonota sturingsinformatie sociaal domein tweede kwartaal staat opgetekend over bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en bewindvoering. Wat ChristenUnie/SGP betreft is het daarom hoog tijd om afscheid te nemen van overtuigingen en werkwijzen die deze mensen niet verder helpen.

Wij willen dan ook niet accepteren dat armoede lastig in kaart is te brengen, maar er serieus werk van maken om hier zicht op te krijgen. Door de feiten en cijfers op een rij krijgen. Volgend jaar houdt Divosa een benchmark armoede en schulden. Wij roepen het college door middel van een optie op hier aan mee te doen. Maar vooral door het gesprek te voeren met de doelgroep, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke partners in gesprek te gaan. Voor het gesprek met deze doelgroepen – waartoe wij overigens ook eenverdienersgezinnen rekenen - kunt u veel inspiratie halen uit het regionale traject rondom beschermd wonen. Qua partners gaan we er verder maar vanuit dat het ontbreken van de kerken – en met name ook het diaconaal platform – in het lijstje van partners als een eenmalige misser moet worden beschouwd.

Wij willen een beleid waarbij we mensen als volwassenen behandelen. Geen kille brief  met daarin een oproep, maar even bellen om een afspraak te maken. Wij willen een andere aanpak… ChristenUnie/SGP vraagt van het college een realistisch perspectief op zelfredzaamheid, waarin  begrip is voor het negatieve effect van geldgebrek op ons vermogen om de juiste keuzes te maken. Het gaat ons de menselijke maat. Niet in de eerste plaats jubelen over het terughalen van €2,8 miljoen aan onterecht uitgekeerde bedragen, maar kritisch kijken naar wat gedaan moet worden om dit te voorkomen. Overigens heeft wethouder Van Woudenberg dit - in tegenstelling tot zijn collega’s uit Capelle en Krimpen - goed begrepen getuige zijn uitspraken in een recent persbericht van de GR IJsselgemeenten. 

Voorzitter, ChristenUnie/SGP staat voor een ander beleid. Het beleidskader dat nu voorligt bevat in dit opzicht positieve elementen. We noemen de uitbreiding van de capaciteit van budgetmaatjes, de introductie van een maatwerkbudget en het concept “mobility mentoring”, waarbij we mensen  langduriger begeleiden.

Toch mag de ambitie van ons echt een paar tandjes hoger. Niet alleen best practices overnemen, maar ze ontwikkelen! Hoe kunnen we beginnende schulden eerder onderkennen, wat kunnen we doen om een beginnende negatieve spiraal te doorbreken, hoe kunnen we formulieren en procedures eenvoudiger maken? En hoe kunnen we mensen effectiever ondersteunen?

Voorzitter, door samen met partners en de doelgroep zelf naar oplossingen te zoeken, komen er de komende jaren ongetwijfeld veel bruikbare ideeën naar boven. Als eerste voorzet noemen wij er vanavond vast twee. 

    • Ga actief aan de slag met het terugdringen van het niet-gebruik van regelingen. Neem er geen genoegen mee dat we niet in beeld hebben hoeveel mensen géén gebruik maken van regelingen terwijl zij daar wél recht op hebben.
    • Introduceer niet alleen een maatwerkbudget voor relatief kleinschalige ondersteuning, maar onderzoek ook de kansen van een lokaal schuldenfonds waardoor complexiteit en stress bij mensen met schulden kan worden teruggedrongen.

Voor beide voorzetten dienen we een motie in.

Tot slot voorzitter, nog twee andere punten.

Ten eerste zijn wij verbaasd over het antwoord op onze eerste technische vraag. Dat de GR IJsselgemeenten voorstellen doet om beleid te harmoniseren, begrijpen we wel. Maar dat wij (voor zover wij ons kunnen herinneren althans) niet worden geïnformeerd als het college beleidsregels wijzigt, begrijpen we niet. Voorzitter, het college stelt dat “bijvoorbeeld” de beleidsregels op het gebied van vermogensvaststelling en overbruggingsuitkering zijn aangepast. Welke nog meer? Wij horen dat graag. Vanavond, of op heel korte termijn in een informatienota.

Ten tweede. Een heel ander punt. Er wordt veel gesproken over kinderen in armoede. ChristenUnie/SGP heeft veel moeite met deze formulering omdat je er uit zou kunnen afleiden dat deze kinderen weliswaar ‘zielig’ zijn maar dat voor hun ouders geldt “eigen schuld, dikke bult”. Wij vinden het echt onzinnig om iets te doen aan armoede onder kinderen zonder tegelijk te kijken naar de thuissituatie. Daarom pleiten wij ervoor te spreken over “gezinnen in armoede”.

« Terug