Bijdrage Dierenwelzijn

Bert Doek 1dinsdag 23 januari 2018

Raadslid Bert Doek mocht opnieuw aan de slag met het onderwerp Dierenwelzijn. Hij was niet onverdeeld positief over de nota van de gemeente Zuidplas. Bijvoorbeeld als het gaat om megastallen. Is de gemeente daar ook tegen als de omvang juist ten geode komt aan de kwaliteit van leven van dieren? Lees hier de bijdrage van Bert Doek namens de ChristenUnie/SGP.

Voorzitter,

Dierenwelzijn is voor de fractie van ChristenUnie/SGP een aangelegen punt. Het is een opdracht voor eenieder zorgvuldig en verantwoord met alle schepselen om te gaan. Bevorderen van dierenwelzijn en het aanpakken van misstanden kan daarom rekenen op steun van onze fractie. Betekent dat ook automatisch steun voor deze nota?

Tijdens de oriënterende raad heeft onze fractie vraagtekens gesteld bij de meerwaarde van deze nota. En nog steeds is voor niet duidelijk wat er met deze nota verandert aan het dierenwelzijn binnen onze gemeente. Onze fractie zit niet te wachten op nota’s, maar op stevige inspanningen van het college om ervaren problemen op te lossen. En als die er op dit gebied niet zijn, moeten we onze inspanningen op andere zaken richten.

Toch een drietal inhoudelijke opmerkingen over de nota: megastallen, schuilstallen en bekostiging hondenspeelattributen.

  1. Megastallen: De negatieve  uitlating over megastallen is in de herziene nota afgezwakt, maar de tekst is er niet duidelijker op geworden. De tekst luidt nu: De gemeente Zuidplas is geen voorstander van megastallen en is kritisch in het verder uitbreiden van grote stallen. Hierbij gaat het niet om aantal dieren in de stal, maar om de kwaliteit van leven van deze dieren. Dit schept verwarring en dat moeten we niet willen in een beleidsnota. Is het college nu tegen megastallen, of alleen als megastallen ten koste gaan van de kwaliteit van leven van dieren?? Maar in dat geval is men toch ook tegen kleinere stallen, hopen we. Daarom stellen we voor deze zinnen te schrappen en de zin die daarop volgt in iets gewijzigde vorm te  laten staan. En die luidt: Bij bedrijfsuitbreiding en het opzetten van (mega)stallen is van belang dat dierenwelzijn geborgd is.
  2. Schuilstallen: We zijn positief dat het college op onder andere ons verzoek een positieve houding aanneemt bij vergunningsaanvragen voor schuilstallen. Prima dus.
  3. Met het voorstel in de nota om speelattributen voor hondenspeelvelden te betalen uit budget voor groenonderhoud gaat onze fractie niet akkoord. Het door ons ingediende amendement wordt door het college afgewezen, omdat er geen dekking wordt aangegeven. Maar wat schetst onze verbazing als we op de nieuwssite van de gemeente Zuidplas dd. 8 januari jl. lezen dat de speelattributen worden betaald uit de inkomsten van de geïnde hondenbelasting.  Het college heeft dus zelf al een alternatieve dekking gevonden. Onze fractie gaat ervan uit dat de nota op dat punt dus wordt aangepast en ons amendement feitelijk al door het college is overgenomen. Als we dat verkeerd zien, horen we graag een verklaring van het college over de tekst van het nieuwsbericht.

Amendement

Ingediend op 23 januari 2018  bij Agendapunt 11, Raadsvoorstel nota Dierenwelzijn

Voorgesteld wordt om de tekst op pag. 16 van de  ‘Nota Dierenwelzijn in gemeente Zuidplas’ die luidt:

‘De gemeente Zuidplas is geen voorstander van megastallen en is kritisch in het verder uitbreiden van grote stallen in Zuidplas. Hierbij gaat het niet om het aantal dieren in de stal, maar om de kwaliteit van leven van deze dieren. Bij bedrijfsuitbreiding en het opzetten van megastallen is van belang dat dierenwelzijn geborgd is.’,

te vervangen door:

‘Bij bedrijfsuitbreiding en het opzetten van (mega)stallen is van belang dat dierenwelzijn geborgd is’

Toelichting:

De visie op dierenwelzijn richt zich op het bieden van goede leefomstandigheden voor alle dieren. Dit moet ook meewegen in de bestuurlijke afweging of een vergunning wordt afgegeven voor het opzetten van nieuwe of het uitbouwen van bestaande stallen.

Volgens de Raad voor Dieraangelegenheden is niet de omvang van het bedrijf bepalend voor het dierenwelzijn, maar de wijze waarop de verzorging van de dieren plaatsvindt. 

« Terug