Collegeprogramma 2018 – 2022

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdinsdag 10 juli 2018

Voorzitter,

Samen verder bouwen aan Zuidplas, de titel van het coalitieakkoord en collegeprogramma van de fracties VVD, ChristenUnie/SGP en CDA.

En dat is wat CUSGP wil, verder bouwen aan onze mooie gemeente Zuidplas, daarbij staan voor onze dorpen en CUSGP neemt hier haar verantwoording samen met de VVD en het CDA. Maar het verder bouwen aan Zuidplas doen we niet alleen, dat willen we doen met de hele raad en met de inwoners, organisaties en onze ondernemers.

Allereerst complimenten richting college, voor de snelheid waar zij uit de startblokken is gekomen. Drie maanden na de verkiezingen presenteerde zij het collegeprogramma.

De thema`s toekomstbestendigheid, inclusieve samenleving en een verbindend bestuur vormen de kapstok waar het collegeprogramma van dit college aan hangt.

Het getuigt van moed om de programma`s los te laten en met thema`s aan de slag te gaan.

Het collegeprogramma zelf stellen we als raad vandaag niet vast, dat zal later door het college zelf gebeuren. Het collegeprogramma wordt als een bespreekstuk aangeboden aan de raad en het college vraagt de raad om het collegeprogramma te verrijken door opmerkingen, aanvullingen en aanscherpingen.

Kortom: CU/SGP ziet het collegeprogramma dan ook als een startnotitie waarop wij als raad, coalitie en oppositie, op kunnen reageren.

Vanuit die optiek heeft CUSGP ervoor gekozen om in deze fase niet met moties te komen richting college. Niet omdat wij vinden dat het nu allemaal concreet genoeg is, maar wij kiezen ervoor om onze punten te benoemen, deze mee te geven aan het college in de verwachting deze punten later terug te vinden in het uiteindelijke collegeprogramma.

Is het daarna noodzakelijk om zaken aan te scherpen dan zullen wij dat later dit jaar alsnog doen door middel van moties bij de behandeling van de begroting 2019.

Tor zover het proces, nu het collegeprogramma inhoudelijk:

CUSGP had graag gezien dat het collegeprogramma concreter en meer smart was. Waar kunnen we het college op controleren? Waar kunnen we het college straks op aanspreken?

Aan de hand van de 3 thema`s heeft CUSGP een aantal punten die ze graag onder de aandacht willen brengen. Na afloop van mijn betoog zult u deze punten ook via de mail krijgen zodat u ze stuk voor stuk terug kunt lezen.

 Thema toekomstbestendigheid:

  1. Bouwen voor doelgroepen: BOUWEN VOOR JONGEREN // LOCATIES VOOR OUDEREN

Benoem bij starters ook concreet jongeren, deze belangrijke doelgroep zit nu een verstopt onder de doelgroep starters

Daarnaast, locaties voor ouderen. Maar dan wel locaties nabij centrale voorzieningen, Een mooi toekomstig voorbeeld hiervan is seniorenwoningen op de Rehobothschool locatie in Moerkapelle.

 Verkeer en vervoer: BEREIKBAARHEID DORPEN // A20 // MOERKAPELLE

Bereikbaarheid van de dorpen, ontsluitingen, eerst bewegen en dan bouwen, dit alles zit nu verstopt onder deelthema “bouwen naar behoefte.

CUSGP vindt dit zo`n belangrijk onderwerp dat dit thuis hoort onder vervoer en verkeer. We hebben concrete verkeer casussen, denk aan A20 verbreding en de ontsluiting van MKP, benoem dit dan ook! Ik noem het RVVP en het BID en u begrijpt wel waarom dit punt meer aandacht verdient in het collegeprogramma.

 Duurzaamheid: 75 of 80 KG RESTAFVAL// MOTIE ASBESTDAKEN

Vermindering restafval naar 80 kg per inwoner in 2020. Maar in 2016 hebben we afgesproken 75 kg per inwoner in 2020. Lijkt ons de verkeerde kant op…

College ga ook aan de slag met de motie verwijderen asbestdaken nov 2017 door de raad aangenomen. Informeer betrokken inwoners hierover en wijs hen op subsidiemogelijkheden.

 IBOR: DORPSCHOUW OPENBAAR GROEN

Laatst heeft de fractie CUSGP op initiatief van een betrokken bewoner een dorps schouw gemaakt, een aanrader! Hoezo raad op straat. Bekijk nu eens de kwaliteit van het openbaar groen, de staat van trottoirs, de logica van bepaalde zaken, enz. enz. er ligt volop werk en er zijn inwoners die ook met de gemeente die wijkschouw willen maken. Het zijn soms van die kleine dingen waar onze inwoners last van hebben. Bij de rolstoel experience eerder dit jaar heeft u het zelf gemerkt, maar ook in onze gesprekken in alle vier de dorpen stond de bedenkelijke kwaliteit van de openbare ruimte met stip op 1!... 

  1. Visie op detailhandel: EVALUATIE WINKELTIJDENWET

Het opstellen van een (hernieuwde) visie op detailhandel is uiteraard prima, maar koppel daaraan wel, dat we op weg naar een nieuwe detailhandel visie een evaluatie doen van het beleid ten aanzien van openstelling van winkels op zondag. Het zal niemand verbazen dat dit CUSGP dit een zwaarwegend punt is.

 Thema inclusieve samenleving:

 

  1. Iedereen doet mee. JIP EN JANNEKE TAAL

Inclusieve samenleving, daar zijn we uiteraard blij mee, maar let daarbij ook op “gewoon taalgebruik” 1/5 van de inwoners van NL zijn laaggeletterd en 50% van de mensen met fin problemen is laaggeletterd. CUSGP vraagt van het college de ambitie dat taal geen drempel mag zijn waarop mensen uitgesloten kunnen worden.

 

  1. GEEN KIND ONGEWILD THUIS ZONDER ONDERWIJS

Inclusief ook in het onderwijs. Wij zien graag in het collegeprogramma opgenomen, de ambitie dat geen kind ongewild thuis zit zonder onderwijs. En we verwachten dat in dreigende situaties het Sociale team betrokken is. Helaas is dat laatste nu nog niet het geval en daar schrikken we van.

 

  1. Garantiebanen. ZUIDPLAS VOORBEELD GEMEENTE GARANTIE BANEN. Overheden blijken achter te blijven bij het invullen van de zogeheten garantiebanen. CUSGP zou graag zien dat Zuidplas een voorbeeld gemeente is bij het zelf in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  2. Regie bij de uitkeringsgerechtigden. EIGEN REGIE UITKERINGSGERECHTIGDEN  Al meerdere jaren vraagt CUSGP hier aandacht voor: biedt werkzoekende uitkeringsgerechtigden de mogelijkheid om zelf met een re-integratievoorstel te komen. Met daarbij de kanttekening dat dit gelijke kansen biedt voor iedereen en niet alleen specifieke doelgroepen.

 

Thema verbindend bestuur:

 

  1. Handhaving. WELKE PRIORITEITEN HANDHAVING BOA

Prioriteiten handhaving door onze BOA`s is uiteraard een zaak van het college. Maar CUSGP ziet graag dat er meer gehandhaafd wordt op ergernissen top 3 van onze inwoners: Hondenpoep// loslopende honden// zwerfvuil. Maar daarnaast ook prioriteit op handhaving vrachtwagenwagenverbod MKP Zijde. CUSGP accepteert niet dat er 225 vrachtwagens per dag over een weg rijden waar een vrachtwagen verbod voor geldt en bij vragen hierover krijgen we het antwoord dat er niet echt gehandhaafd kan worden. Dus linksom of rechtsom, politie of BOA. CUSGP vindt dat er gehandhaafd moet worden op de MKP Zijde!

 

  1. Financieel gezond. FINANCIEEL GEZOND

CUSGP is ook een voorstander van een financiële buffer, een buffer voor tegenvallers.

Wat nu als we te maken krijgen met onverwachte tegenwind?

Daarom dus een slecht weer potje.

Voorzitter, al met al een behoorlijk lijst met punten vanuit CUSGP. CULTUUROMSLAG BESTUUR EN AMBTELIJKE ORGANISATIE

Maar om dit alles voor elkaar te krijgen zal bovenal een cultuuromslag moeten plaatsvinden. Een cultuuromslag van bestuur en ook ambtelijke organisatie. Onze inwoners en ondernemers hebben geen keuze, zij moeten verplicht afnemen bij de gemeente. Vanuit die optiek dient een superieure dienstverlening centraal te staan.

Wij zijn blij te lezen dat het College onder het thema Verbindend Bestuur veel prestaties in de planning, hetzij in 2018 wil starten, dan wel als ‘doorlopend’ opneemt.

Maar dat vraagt om concrete plannen van aanpak en om jaarlijks meetbare doelen. Als er 1 onderdeel is waar dit gemist wordt, is het hier.

Daarom de vraag: wil het College toezeggen dat zij voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het collegeprogramma, in elk geval op dit vlak met een concreet plan van aanpak en met jaarlijks meetbare doelstellingen komt! En dat hieruit ook de invulling van het begrip ‘SAMEN’ blijkt.

Want samen zullen we het moeten doen, samen kunnen we het ook. Maak daarom gebruik van de kennis en expertise van onze inwoners, zij hebben ook expertise waar we goed gebruik van kunnen maken.

Voorzitter, ik rond af. Een lijst met punten waar we graag in de beantwoording van het college straks horen hoe zij hierin zit en of zij bereid is om dit op te nemen en uit te werken in het collegeprogramma.

CUSGP spreekt op voorhand haar vertrouwen uit in de samenwerking met het college, maar ook met alle andere fracties.

Goede initiatieven zullen door ons objectief beoordeeld worden. Er is veel werk te verzetten. Met elkaar, coalitie en oppositie kunnen we het verschil maken, om zo verder te bouwen aan onze mooie gemeente Zuidplas.

Tot slot voorzitter, wenst de fractie van CUSGP het college Gods zegen toe.

« Terug