Bijdrage Jaarstukken 2017

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtdinsdag 10 juli 2018

Voorzitter,

 

De jaarstukken 2017 markeren feitelijk het einde van de tweede coalitieperiode van de gemeente Zuidplas. En was het in financieel opzicht in de eerste periode vooral kommer en kwel, de tweede periode kende in dat opzicht een aanzienlijke gunstiger gesternte. Het vorige college kon jaarlijks ‘zwarte cijfers’ laten zien en dat is op zich natuurlijk een mooie prestatie.

 

Dat gezegd hebbend, nu naar de inhoud van de jaarstukken. Onze fractie wil daarbij de volgende drie onderwerpen inbrengen:

  1. Het gebrek aan inzicht in de maatschappelijke effecten,
  2. het verschil tussen de beelden uit het jaarverslag en die in de samenleving, en
  3. enkele financiële kanttekeningen en opmerkingen bij de jaarrekening.

 

Voorzitter, als onze fractie naar het jaarverslag kijkt dan zien we vooral informatie over input en output, of anders gezegd over de ingezette middelen en de prestaties die zijn geleverd. Er staan wel maatschappelijke doelstellingen benoemd, maar er wordt niet bij de resultaten weergegeven in hoeverre deze doelstellingen bereikt zijn. En dat is wat ons betreft wel een gemis. Kan de wethouder ons toezeggen dat hier in toekomstige stukken meer aandacht aan besteed wordt, bijvoorbeeld door een extra kolom bij resultaten in te voegen met daarin informatie over het maatschappelijk effect?

 

Dan het verschil in beelden tussen het jaarverslag en die in de samenleving. We zien op een aantal terreinen groene bollen terug, wat wil zeggen dat het college van mening is dat het resultaat in 2017 is behaald. We noemen enkele voorbeelden waar dat ons inziens niet overeenkomt met de beleving van onze inwoners en andere stakeholders.

  • Het eerste voorbeeld: de inzet van het college was onder meer ‘zo laag mogelijke lasten voor onze inwoners’. Een goed streven wat ons betreft, mits het voorzieningenniveau in de gemeente niet wordt uitgehold en de kwaliteit van de openbare ruimte er niet onder lijdt.

Wat dit laatste betreft, hebben wij in de lange aanloop naar de verkiezingen van het afgelopen voorjaar, regelmatig klachten en opmerkingen gekregen over het onderhoudsniveau, zowel van wegen als van groen. Wij stellen daarnaast vast dat het rapportcijfer dat het college zichzelf geeft hier niet mee spoort. Maar daar gaan we graag met het nieuwe college het gesprek over aan. En terugkomend op de lage woonlasten: het moet voor het college toch een uitermate teleurstellend resultaat zijn dat Zuidplas op de landelijke ladder ‘hoogte gemiddelde woonlasten’ op de 308e plaats staat. En dat gerelateerd aan royaal minder dan 400 gemeenten. Kan dit worden toegelicht? Op welk van de woonlasten scoort Zuidplas in verhouding slechter zodat er niet meer dan een 308e plaats inzit?

  • Een tweede voorbeeld, voorzitter. De groene bol voor de ‘streep op de horizon voor de ontwikkeling in het middengebied’. Het is inmiddels ruim een half jaar geleden dat wij als gemeenteraad van Zuidplas onze verantwoording hebben genomen door het BID voor onze gemeente vast te stellen. Tot op heden heeft de Provincie Zuid-Holland ten aanzien van het BID weinig kleur bekend. Het is ons bekend dat waarschijnlijk in september dit jaar een informatieavond belegd wordt over dit onderwerp. De ChristenUnie/SGP wil tegelijkertijd graag zien dat er ook vanuit het college maximaal druk op de Provincie wordt uitgeoefend  om zo spoedig mogelijk met Zuidplas in gesprek te gaan en snel duidelijkheid te geven over de status van het BID. Duidelijkheid voor ons als gemeente, maar ook duidelijkheid voor onze inwoners, ondernemers en grondeigenaren. Kunt u ons dat toezeggen?
  • Een derde voorbeeld betreft de paragraaf verkeer en vervoer. In deze paragraaf zijn louter groene bollen zichtbaar. En dit terwijl onze fractie tijdens de campagne in vrijwel alle dorpen op dit thema de meeste tips voor verbetering van inwoners meekreeg. Voor de inwoners van Zuidplas zijn we er dus qua leefbare wijken en veilige verkeerssituaties nog lang niet, voorzitter. Al zou je dat op basis van het jaarverslag wel kunnen denken.

De fractie van de ChristenUnie/SGP doet hierbij de oproep om de verantwoording in de toekomst meer in dialoog met de samenleving tot stand te laten komen.

 

Voorzitter, er zou over de jaarrekening veel te zeggen zijn, maar wij beperken ons tot drie opmerkingen en kanttekeningen.

 

Terugkijkend, bekruipt onze fractie toch wel de vraag of je cijfers ook kunt laten buikspreken en vooral ook of je jaarrekeningresultaten mooier kunt voorstellen dan ze in werkelijkheid zijn en dan toch nog een goedkeurende accountantsverklaring krijgen? Voorzitter, de spelregels van de BBV zijn correct toegepast, anders zou de accountant daar wel een opmerking over gemaakt hebben. Dus vooropgesteld, de gepresenteerde resultaten zijn correct. Maar het blijft toch wat merkwaardig dat als je, bij elkaar opgeteld, over de jaren 2014 tot en met 2017 een overschot laat zien van ruim € 11,5 miljoen, het Eigen Vermogen  (het saldo van Algemene en Bestemmingsreserves) slechts een toename aangeeft van circa € 2,8 miljoen. Een verschil van maar liefst circa € 8,8 miljoen. ChristenUnie/SGP denkt dat we toch eens serieus moeten nadenken over een reëlere wijze van resultaatverantwoording, met name ook richting onze inwoners.

 

Het valt ons – ten tweede - op dat de saldi van de twee ‘gesloten circuits’, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, verschillend behandeld worden. Dit terwijl het toch echt in beide gevallen gaat om een vangnet voor kostenegalisatie. Wij beschouwen deze middelen als geld van onze inwoners en zijn het daarom niet eens met de rubricering van het saldo van de afvalstoffenheffing in een bestemmingsreserve. Dit behoort ons inziens tot de voorzieningen. Zuidplas heeft een balansregel ‘voorzieningen ter egalisering van kosten’. Kunt u toelichten waarom het saldo van de afvalstoffenheffing niet onder die regel op de balans is verantwoord?

 

Een derde en laatste kanttekening betreft het achterwege laten van de winstneming op Gouwepark. Zeker nu uit de jaarrekening van deze gemeenschappelijke regeling blijkt dat een deel van het te verwachten eindresultaat ‘hard’ is, zou een consistente wijze van resultaat bepalen er toe geleid moeten hebben dat Zuidplas haar aandeel - circa € 1,9 miljoen- als winst in de boeken had opgenomen. Resultaten moeten tijdig genomen worden. Kan de wethouder een toelichting geven waarom dat in dit geval niet is gebeurd?

Dankuwel.

« Terug