Bijdrage Najaarsnota 2018

A. Slobbe 3 - Nieuwsberichtwoensdag 07 november 2018

Najaarsnota 2018; Raad 6 november 2018

Voorzitter,

Naar aanleiding van het Raadsvoorstel een reactie naar drie gezichtspunten:

  • algemeen
  • inhoudelijk
  • financieel

Een algemene opmerking over de leesbaarheid van het stuk. Wij kunnen ons prima vinden in de keus om de Najaarsnota in de vorm van een ‘afwijkingsrapportage’ te gieten. Maar de leesbaarheid en duidelijkheid zou sterk toenemen als bij de behandelde onderwerpen ook de oorspronkelijke doelstelling of prestatie-indicator uit de begroting wordt vermeld. Een kleine geste richting de Raad die ons veel zoekwerk zou besparen. Ik hoop dat dit niet te veel gevraagd is en het College ons kan toezeggen dat deze aanvulling in volgende afwijkingsrapportages wordt opgenomen.

Bij mijn (zeven) inhoudelijke opmerkingen volg ik de Najaarsnota.

Pagina 8: Dienstverlening.

Met betrekking tot de pilot ‘Werken op afspraak’ wordt opgemerkt in de campagne niet de boodschap ‘uitsluitend op afspraak’ is gehanteerd wat wel de bedoeling was. Voorzitter, welk percentage van onze inwoners en bedrijven worden met dergelijke campagnes bereikt? Een 100% dekkend bereik is in onze optiek een utopie. En wat betekent dit dan voor de burgers en bedrijven die u niet bereikt? Staan die voor een ‘dichte deur’?

Pagina 12: Zorg en Ondersteuning.

Ik lees: de voor 2018 beoogde doelstelling ‘betere samenwerking met zorgverzekeraars voor een aansluitend pakket WMO – WLZ – Zorgverzekeraars’ komt onvoldoende van de grond. Met name het contact met zorgkantoren is nog onvoldoende.

Voorzitter, ik vertel u geen nieuws als ik zeg dat de WMO en de WLZ (Wet Langdurig Zieken) op van elkaar verschillende grondslagen de hulpvraag indiceren en dat ouderen die onder de WLZ vallen niet altijd direct in een zorginstelling opgenomen kunnen of willen worden. Zij ontvangen dan thuis de zorg die voor de WLZ is geïndiceerd. Wij hebben meerdere voorbeelden dat er in die situaties minder zorg wordt verleend dan onder de WMO terwijl de situatie is verslechterd. Overigens geldt dat niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren van 18 – 23 jaar die nog thuis wonen en voor volwassenen met een verstandelijke beperking die bij hun ouders wonen. Terugval in zorg en sowieso de onzekerheid over beschikbaarheid van benodigde zorg is niet wat onze fractie voor ogen staat voor deze kwetsbare groep. Wat kan en moet er gedaan worden om deze terugval in zorgverlening te voorkomen? Wat ons betreft dient de zorgverlening op het WMO-niveau gecontinueerd te worden tot het moment van opname in een zorginstelling. Welke stappen moeten gezet worden om die doelstelling te bereiken?

Wij vragen ons verder af welke acties er zijn of worden ondernomen om de contacten met de zorgkantoren te verbeteren en of de Raad hier een rol bij kan spelen?

Pagina 14: Jeugd en Onderwijs, transformatie jeugdzorg

Opgemerkt wordt dat het nog onduidelijk is of de financiële ambitie van 10% (besparing op de kosten jeugdzorg) reëel is en voor 2018 wordt gehaald. Wij begrijpen dat dit mede te maken heeft met het facturatiegedrag van de zorgaanbieders, waardoor de Gemeente niet in staat is tijdig bij te sturen. 

Wat heeft het College gedaan of wat gaat zij er aan doen om het facturatiegedrag te beïnvloeden zodat het College in staat is de Raad juist, volledig en tijdig te informeren over het wel of niet behalen van ambities en financiële doelstellingen?

Pagina 15: Expertteam

Ook in Midden Holland is inmiddels een expertteam gestart met de taak om voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn passende hulp te realiseren. Een team dat het komende jaar zicht gaat krijgen op de situaties waar we in Midden-Holland nog niet (tijdig) een antwoord op hebben. Graag willen we hen vragen om onze ogen en oren te zijn zodat we niet gestuurd op incidenten, maar op gedegen ervaring uit de praktijk kunnen sturen op een sluitend zorglandschap. De ervaring van het expertteam is hier een belangrijke ingrediënt voor! Om daar gebruik van te kunnen maken dien ik namens mijn collega, Dagmar Ambachtsheer, daarvoor een motie in.

Pagina 20: Inkomensvoorziening

Opgemerkt wordt dat de plaatsing van garantiebanen goed loopt maar dat dit nog maar beperkt leidt tot structurele banen bij werkgevers. Voorzitter, wij doen een oproep aan het College om nog serieuzer werk te maken van het leggen van contacten met onze lokale ondernemers. Zij zijn zeker bereid mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen, zeker als dat gecombineerd wordt met het ontzorgen van de werkgevers door voor hen de bijbehorende administratieve lasten weg- of zo veel mogelijk over te nemen en voor de begeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt langduriger of intensiever jobcoaches in te zetten.

Pagina 24: Omgevingswet

Voorzitter, over de implementatie van deze wet is al het nodige te doen geweest en dat zal nog wel even zo blijven. Onze fractie maakt zich zorgen over de kostenramingen die daarmee gepaard gaan. Herhaaldelijk is de Raad om de beschikbaarstelling van incidentele budgetten gevraagd en daar zou het dan beperkt toe blijven. We lezen nu echter weer een ‘winstwaarschuwing’ ten aanzien van de te maken kosten. Wij vragen het College daarom enige haast te maken met het toegezegde implementatieplan inclusief de financiële paragraaf en daarbij ook aandacht te besteden aan de structurele kostendekkendheid van de leges, rekening houdend met de timingsverschillen tussen het moment waarop de leges worden ontvangen en het moment waarop de (uitvoerings- en toezichts)kosten worden gemaakt.

Bijlage 3: Overzicht openstaande moties.

Voorzitter, de beschreven afwerking van een aantal moties roept bij ons vragen op:

  • Motie 915 ‘Een oogje in het zeil’; Motie 1000 ‘Zorg voor Jeugd’; Motie 1001 ‘Kwaliteitsimpuls’ en Motie 1002 ‘Begeleiding Schoolverlaters’.

Bij al de genoemde moties wordt vermeld dat ze verwerkt zijn in de Najaarsnota 2018 dan wel de Begroting 2019. Maar hoe en waar dan, voorzitter? Wij verzoeken het College om in voorkomende gevallen waarin moties worden afgedaan door verwerking in de Begroting dan wel de Voor- of Najaarsnota, dit expliciet te vermelden zodat wij als Raad goed kunnen nagaan of we met de afdoening kunnen instemmen. 

  • Motie 943 ‘Verwijderen asbest’ blijkt nog niet afgewerkt te zijn. Wij hebben begrepen dat er in het vierde kwartaal een informatienota aan de Raad wordt aangeboden.

Onze conclusie: hier mag en moet zorgvuldiger mee omgegaan worden. Er wordt in een aantal gevallen iets te lichtvaardig geconcludeerd dat een motie is afgedaan.

Tot slot enkele opmerkingen van financiële aard.

Allereerst naar aanleiding van het Raadsvoorstel.

Er wordt om een aanvullend budget voor het baarhuisje gevraagd van € 35.000. Voorzitter, het tijdstip is wel erg ongelukkig. De werkzaamheden zijn immers al uitgevoerd. Inhoudelijk kunnen we instemmen met de meerkosten, maar wij willen wel dat de Raad in het vervolg tijdig wordt geïnformeerd, dat wil zeggen op moment dat de overschrijding duidelijk wordt.

Het verbaast ons dat het College voorstelt om het superdividend van Cyclus toe te voegen aan de ‘egalisatiereserve’ Afvalstoffenheffing. Dividend ontvang je als aandeelhouder en dergelijke ontvangsten behoren dan ook toe te vallen aan de algemene middelen, waaruit de aandelenaankoop is gefinancierd. Wij dienen daarom  ten aanzien van dit beslispunt een amendement in.

Verder vragen wij ons af of de inzet van de post “Onvoorzien” niet in de beslispunten opgenomen moet worden. Inzet van deze middelen vraagt immers de expliciete goedkeuring van de Raad?

Naar aanleiding van de Najaarsnota zelf.

Op pagina 19 het voorstel om een extra bijdrage voor de Governance Greenport West-Holland beschikbaar te stellen van € 20.000. Wordt dit bedrag echt nog in 2018 volledig uitgegeven en waaraan dan?

Op pagina 35 het verzoek om voor de uitvoering van stresstesten bodemdaling etc. in 2018 € 40.000 beschikbaar te stellen. Een deel van de werkzaamheden vindt echter plaats in 2019. Waarom worden deze kosten niet pro rata gebudgetteerd voor 2018 en 2019?

« Terug