Bijdrage Promen

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtmaandag 03 december 2018

Bijdrage agendapunt 6: Ondernemingsplan 2019 Promen

Voorzitter,

De fractie van ChristenUnie/SGP heeft met belangstelling kennisgenomen van de ondernemingsplannen van Promen en Prowork voor 2019. En wij danken het college voor de antwoorden op de door ons gestelde technische vragen.

Iedereen doet mee. U zult dit ongetwijfeld herkennen als één van de principes van onze fractie uit het verkiezingsprogramma. Daarin hebben wij aangegeven dat wij staan voor een samenleving waarin ieder mens volwaardig meedoet en meetelt. Om mee te kunnen doen, is soms ondersteuning nodig. En voor de ondersteuning bij het vinden van een passende werkplek, zien wij Promen als een belangrijke partner.

Dat is dan ook de reden dat de fractie van de ChristenUnie/SGP de afgelopen jaren steeds heeft gepleit voor het behouden van de infrastructuur en de kennis die bij Promen aanwezig was. Wij zijn dan ook blij om te lezen dat het besluit van de gemeenten in 2017 om de bestaande samenwerking te continueren rust en duidelijkheid in de organisatie heeft gebracht. Ook waarderen wij het dat de aflopen jaren steeds in de organisatie is geïnvesteerd en dat dit ook komend jaar weer het geval zal zijn. Het speerpunt om zorg te dragen voor de ontwikkeling en werkgelegenheid van de SW-medewerkers is ons uit het hart gegrepen.

Tegelijkertijd voorzitter, beseft ChristenUnie/SGP zich dat wij er daarmee niet zijn. In september publiceerde het sociaal cultureel planbureau het rapport Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet met als hoofdconclusie dat de baankansen en de duurzaamheid van de gevonden banen voor de Wsw-doelgroep zijn verlaagd en de uitkeringsafhankelijkheid van de baanvinders uit deze doelgroep de afgelopen jaren juist is gestegen. Het tegenovergestelde van wat we hebben willen bereiken dus. Ook in Zuidplas zien we dat de aantallen duurzame Garantiebanen en het aantal nieuwe beschutte werkplekken nog achterblijven. Ontwikkelingen waar onze fractie zich zorgen om maakt en waar wij ook bij de behandeling van de najaarsnota al een oproep voor aan het college hebben gedaan. Ook lezen we in het plan van aanpak van de krimp en afbouw van de SW over de (noodzakelijke) krimp in de formatie leiding en staf. Wij waarderen de inzet van Promen om de afbouw van organisatie binnen de bestaande structuur op te vangen, maar maken ons daarbij ook zorgen of dit voor de komende jaren niet alsnog gaat leiden tot het verlies van de juiste expertise om onze inwoners de begeleiding te kunnen bieden die nodig is. Het antwoord op onze technische vraag op dit punt vinden wij nog wat vaag. Training en opleiding begrijpen wij, maar kan de wethouder ons uitleggen wat nu precies met “de nadruk op methodische arbeidsontwikkeling in de lijnafdelingen” wordt bedoeld?

Verder missen wij in het ondernemingsplan de ambitie om zoveel mogelijk inwoners in welke vorm dan ook mee te laten doen, of anders gezegd het ondernemerschap op dit punt. Wij doelen hiermee op de nieuwe doelgroepen, maar ook op de inwoners die al langere tijd een uitkering ontvangen. Deze groepen worden weliswaar genoemd in de brief, maar het wordt ons niet helder wat wij concreet gaan doen om hierin stappen te zetten en meer mensen gaan bereiken. Ook de aansluiting met het onderwijs heeft naar onze mening in Zuidplas meer aandacht nodig. In dit kader nog een vraag aan de wethouder: op welke manier gaat de gemeente Zuidplas zich inzetten om  – al dan niet in samenwerking met Prowork en het onderwijs – meer mensen in deze “nieuwe en oude” doelgroepen te begeleiden naar een duurzame baan bij reguliere werkgevers?

Voorzitter, het mag duidelijk zijn dat wij graag met Promen, het onderwijs – en de andere samenwerkingspartners op dit terrein – aan de slag gaan om in Zuidplas iedereen een passende werk- of leeromgeving te bieden. En om de overgang tussen leren en werken zo goed mogelijk in te richten. Ook als dit vraagt om verdere investeringen bovenop de bestaande Participatiebudgetten is onze fractie graag bereid om hierin mee te denken.

Voorzitter, dan kom ik bij de zienswijze. Het college stelt in het beslispunt voor om geen zienswijze in te dienen. De Raad heeft de afgelopen jaren meermaals de wens uitgesproken om meer betrokken te zijn bij onze Verbonden Partijen. Onlangs is in de programmacommissie besloten om drie van hen nadrukkelijk door twee raadsleden te laten volgen. De fractie van ChristenUnie/SGP zou in lijn hiermee ook willen pleiten om ook de andere verbonden partijen vaker vanuit de Raad te informeren over de richting die wij met onze gemeente op willen en hoe wij hier samen met onze samenwerkingspartners invulling aan willen geven. Wij dienen dan ook een amendement in. In de zienswijze spreekt de Raad wat onze fractie betreft waardering uit voor de inzet van Promen tot op heden en doen wij het verzoek aan Promen om het college voorafgaand aan het besluit over de effecten van de aanpassing van de arbeidsvoorwaarden en het functiehuis te informeren. Maar vooral geven we ook in de zienswijze uiting aan onze ambitie om gezamenlijk “mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door maatwerk ontwikkelperspectief naar werk te bieden” en zo iedereen de mogelijkheid te bieden om mee te doen in onze gemeente.

Dank u wel.

« Terug