Bijdrage Kadernota Veiligheid

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 19 december 2018

Voorzitter,

Complimenten voor het College en de ambtelijke organisatie. Een goed leesbare kadernota, dat stellen we op prijs. Veiligheid is een van de basisvoorwaarden voor een leefbare samenleving. Dat leerden we al op school bij de pyramide van Maslow. Maar om de veiligheid te kunnen waarborgen, moeten we wel weten waar we ons op moeten richten. Wat ervaren de inwoners. Daarom zijn we blij met de enquête die gehouden is onder de inwoners. Ieder dorp in Zuidplas heeft zijn eigen identiteit. Maar uit de enquete blijkt dat ieder dorp zijn eigen aandachtspunten heeft op het gebied van veiligheid.

Maar er zijn wel een paar duidelijke lijnen te trekken zoals verkeersoverlast, woninginbraken en overlast door buren cq jongeren. Voorzitter, wat betreft de kadernota, een drietal zaken willen we onder de aandacht brengen:

  1. De aangiftebereidheid. Op de informatieavond van 30 oktober werd verteld dat de aangiftebereidheid afneemt. Als een van de redenen werd genoemd de moeite die men ervoor moet doen om aangifte te doen. Waar is de tijd gebleven dat we zo een politiebureau binnen konden stappen voor een aangifte? Aangifte doen op locatie, mooi dat dit nu ingezet wordt. Het valt me wel op dat op de website van de politie Zuidplas-Waddinxveen daar geen melding van gemaakt wordt. Alleen bij telefonisch contact wordt dat dus gemeld. Voorzitter, zoiets moet toch ook op de website vermeldt worden. Dat er aangifte gedaan wordt, is belangrijk om goed beleid te kunnen maken op het gebied van veiligheid. Daarom een oproep aan alle inwoners, doe aangifte bij zowel kleine als grote criminaliteit.
  2. Handhaving. We horen nogal eens dat onze inwoners ervaren dat er wel regels gesteld worden, maar niet gehandhaafd worden. Verkeerd parkeren, vrachtwagens die rijden op een weg waar het verboden is, te hard rijden….het wordt niet gehandhaafd. En dan heb ik het nog niet eens over hondenpoep en zwerfafval, toch in de top 3 van grootste ergernissen. In de kadernota wordt nu wel ingezet op handhaven, maar we hopen dan ook dat het deze keer echt gebeurt. Want om te kunnen handhaven hebben we ook mensen nodig. En hoe zit het daarmee voorzitter? Krijgen we de komende jaren voldoende capaciteit om te handhaven? De antwoorden op onze technische vragen stellen ons wat dat aangaat niet gerust. Graag horen wij hoe u dit ziet.
  3. Gelukkig zijn er ook inwoners die zich willen verenigen in buurtgroepen om een extra oogje in het zeil te houden. En ons jongste raadslid loopt nogal eens mee om te ervaren wat zij meemaken. En voorzitter, het eerste wat opvalt is dat er geen communicatie is tussen de buurtgroepen onderling  en geen optimale communicatie met de professionele instanties. Er kan veel effectiever opgetreden worden als er gecommuniceerd kan worden met elkaar. Al is het bv in de vorm van een appgroep, waar ook de professionele veiligheidsdiensten deel van uitmaken. Nu bestaan er wel appgroepen, maar als de wijkagent geen dienst heeft, is er grote kans dat het wordt overgenomen door iemand van buiten de regio. Iemand die onze dorpen niet of nauwelijks kent. Voorzitter, als we onze inwoners meer willen betrekken, dan ligt hier een mooie kans. Hier willen wij graag de aandacht voor vragen en horen graag uw reactie.

 

« Terug