Bijdrage Woonvisie

W.J. Verdoes 3 - Nieuwsberichtmaandag 28 januari 2019

Woonvisie 2025 (2030) 

Voorzitter, onze fractie stelt vooraf dat we blij zijn dat de Woonvisie nu ter bespreking in de Raad voorligt. Complimenten aan de wethouder, de ambtelijke organisatie en allen die daar een bijdrage aan hebben geleverd.
Hamvraag voor onze fractie is: wat voor gemeente willen we zijn? Dat is vanavond eigenlijk de kernvraag: wat voor gemeente willen we zijn?


Hamvraag voor onze fractie is: wat voor gemeente willen we zijn? Dat is vanavond eigenlijk de kernvraag: wat voor gemeente willen we zijn?  

Een gemeente die voor het financieel gewin gaat? Dan moeten we vooral huizen bouwen die het meeste opleveren voor onze gemeentelijke schatkist. Of een gemeente die ook ruimte biedt aan mensen met een kleinere portemonnee?

ChristenUnie/SGP kiest voor het laatste. Wij willen geen Manhatten aan de IJssel en evenmin een Wassenaar in de polder, maar een Zuidplas waarin het voor inwoners uit alle inkomensgroepen plezierig wonen, werken en recreëren is.

Voor onze fractie staat voorop dat we dorps kunnen en blijven wonen in een groen en toegankelijk Zuidplas, nu en in de toekomst! Wonen in dorpen waarin men omziet naar elkaar, de buren kent, de kinderen veilig buiten kunnen spelen. Kortom, sociale gemeenschappen waarin ‘nabuurschap’ mede de identiteit bepaalt.

Vanuit die blik hebben we naar de Woonvisie gekeken.

We hebben daar nog een paar vragen over en er zijn een aantal zaken die we missen.

Allereerst onze vragen.

Op pagina 10 wordt opgemerkt dat Zuidplas streeft naar het behoud van een evenwichtige bevolkingsopbouw in leeftijd, gezinssamenstelling, leefstijl en inkomen. Wat wordt daar nu precies mee bedoeld, voorzitter? De demografische ontwikkeling van Zuidplas laat zien dat de groep ouderen de snelst groeiende groep is in de periode tussen 2017 en 2050. Hoe zo dus ‘evenwichtige bevolkingsopbouw naar leeftijd? En stelt het College een soort ballotagecommissie voor die gaat beoordelen of nieuwkomers qua gezinssamenstelling, leefstijl en inkomen wel passen binnen de gemeente? U zult begrijpen dat onze fractie daar niets voor voelt. Daarom graag een toelichting van de wethouder op deze passage.

Op diezelfde pagina wordt opgemerkt dat Zuidplas haar sociale huursector op peil wilt houden. Onze fractie staat daar vierkant achter maar wil het graag iets breder trekken: woonruimte voor de sociale doelgroep, dus zowel sociale huur als betaalbare koop.

Als wij de cijfers goed interpreteren beschikt Zuidplas op de peildatum van 1 januari 2018 over een bestand van 16.800 woningen waarvan 28% sociale huur en 9% betaalbare koop (€185.000). Dit laatste ontlenen wij aan Bijlage 2 van de Woonvisie. Samen dus 37% terwijl de sociale doelgroep op die datum ongeveer 36% van de bevolking uit maakt. De conclusie zou dus kunnen luiden dat er voor onze sociale doelgroep geen probleem is. De praktijk leert het tegendeel. Er is sprake van dat een deel van de woningen die bestemd is voor de sociale doelgroep bewoond wordt door mensen die niet of niet meer tot deze doelgroep behoren. Scheef wonen dus. Onze fractie wil graag weten hoe groot dat probleem in Zuidplas is en wat eraan gedaan kan worden om die problematiek aan te pakken. Wij dienen daarvoor samen met de VVD en het CDA een motie in.

Het is duidelijk dat de woningcorporaties een cruciale rol spelen bij het op peil houden van de sociale huur- en wellicht ook koopsector. Onze fractie zou het bijzonder op prijs stellen als het College op zo kort mogelijke termijn een informatieavond wil beleggen waarin de Raad met de woningcorporaties in gesprek kan gaan over de mogelijkheden en onmogelijkheden waar de woningcorporaties tegen aan lopen en tegen welke voorwaarden zij hun bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen die in de Woonvisie staan. Is 6 maart a.s. daarvoor wellicht een optie? We hebben die avond toch al gereserveerd voor een vervolgbijeenkomst ‘toekomstige ontwikkeling Zuidplas’.

Voorzitter, ik zei al dat onze fractie ook een aantal onderwerpen mist dan wel onderbelicht vindt.

Dat geldt allereerst voor de mobiliteit. De bestaande infrastructuur schiet op meerdere plekken nu al tekort en door onze bouwambities worden die problemen alleen maar groter. Dit vraagstuk vraagt echt aandacht.

Als tweede willen we noemen dat de Woonvisie eenzijdig de nadruk legt op nieuwbouw. Wij missen aandacht voor de bestaande bebouwde omgeving. ChristenUnie/SGP wil geen fraaie nieuwbouwwijken en verpaupering van de bestaande omgeving. En ik zal niet vragen om dat met handopsteken te bevestigen, maar ik ben ervan overtuigd dat niemand in deze zaal dat wil.    

En als laatste voor dit moment het vraagstuk van de huisvesting voor inwoners die om welke reden dan ook voor kortere of langere tijd niet of niet geheel meer zelfstandig kunnen wonen. Dit gaat niet alleen over inwoners die vanwege psychische problemen niet geheel zelfstandig kunnen wonen, maar in sterk toenemende mate ook over hoogbejaarden waar het thuis wonen op een gegeven moment niet meer gaat. Hoe kunnen we als gemeente faciliteren dat deze mensen ook in hun laatste levensdagen in onze mooie gemeente kunnen blijven wonen en niet naar heinde en ver worden verhuisd omdat onze instellingen in Zuidplas te weinig capaciteit hebben?

Voorzitter, een aantal van de door ons genoemde punten zal ongetwijfeld in de uitwerkingsprogramma’s aan de orde komen. Wij willen graag dat de Raad in elk geval bij het eerstkomende uitwerkingsprogramma vroegtijdig meegenomen wordt en dit document niet pas na vaststelling door het College ter kennisgeving toegestuurd krijgt. Graag een toezegging van de wethouder.

Ik rond af.

ChristenUnie/SGP schreef in haar verkiezingsprogramma dat wij onze dorpen leefbaar, mooi en betaalbaar willen houden voor gezinnen, ouderen en voor de toekomstige generaties, de jongeren van nu! Ik zie nu vrienden van mij en jonge gezinnen wegtrekken naar andere gemeenten, omdat er voor hen geen betaalbare huizen zijn. Dit is iets wat wij als ChristenUnie/SGP niet willen.

Wij staan voor een Zuidplas waarin het voor inwoners uit alle inkomensgroepen plezierig wonen, werken en recreëren is.

Voor een groen en toegankelijk Zuidplas. Voor wonen in dorpen waarin men omziet naar elkaar, de buren kent, de kinderen veilig buiten kunnen spelen. Kortom, in dorpen waarin ‘nabuurschap’ mede de identiteit bepaalt.

Wij zijn van mening dat de voorliggende Woonvisie daarvoor in elk geval de basis ingrediënten bevat.

Dank u wel.  

« Terug