Bijdrage: Recreatiekader Rottemeren

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 07 maart 2019

Voorzitter,

Recreatiekader Rottemeren en vooropgesteld, laat het maar klip en klaar zijn:

CUSGP is ervan overtuigd dat we onze recreatiegebieden moeten koesteren, om zo deze gebieden te behouden en daar waar nodig is te versterken. De continue druk van verstedelijking in de gebieden rondom het recreatieschap kan op de duur ertoe leiden dat in de toekomst de contour van het recreatieschap kleiner wordt.

Maar waar hebben we het nu vanavond over? Is het nu een visie of is het nu een kader wat voorligt? Voor CUSGP is dat nog niet duidelijk.

Het beslispunt in het raadsvoorstel suggereert dat het een kader is, maar als je het raadsvoorstel leest, lees je de woorden visie en kader door elkaar heen. En voorzitter, dat schept verwarring.

Wij lezen dat na vaststelling van dit kader, met een tijdshorizon van zo`n 20 – 30 jaar, de verdere uitwerking plaats vindt door het recreatieschap.

Als Raden lijken we dus niet of nauwelijks meer aan bod te komen. Dat gaat CUSGP toch echt een stap te ver.

Wat willen wij met onze recreatiegebieden: ruimte voor gezonde ontspanning in een blauwgroene omgeving en het behoud van cultureel erfgoed. Beide staan nu al onder druk en bij de verdere verstedelijking van de Randstad zal die druk alleen maar groter worden.

Als dit stuk dus een kader moet zijn waarin de raad randvoorwaarden stelt, dan zijn er een aantal zaken waar CUSGP de vinger bij wil leggen en zich steeds de vraag stelt: is dit nu voldoende geborgd voor onze inwoners van Zuidplas? Ik noem een 3-tal items:

Windmolens:

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen, CUSGP wil geen windmolens in een recreatiegebied. In een recreatiegebied waar je wilt recreëren en tot rust wilt komen, is in onze ogen geen plek voor windmolens. Daarnaast lezen we ook iets over biomassa. Daar is de laatste tijd veel over te doen in onze buurgemeente Waddinxveen. Willen we een biomassacentrale in ons recreatieschap? Biomassa produceren en verzamelen is 1. Biomassa verwerken en verbranden is 2 en dat laatste lijkt ons niet zo`n goed idee, denkend aan uitstoot van fijn stof, roet en CO2.

Vraag aan de wethouder: kan de passage over windmolens geschrapt worden en hoe kijkt u aan tegen biomassa in het recreatieschap?

Natuurbeheer:

In de gemeenschappelijke regeling wordt aangegeven dat het recreatieschap de volgende belangen behartigt voor de deelnemers binnen het gebied:

  1. Openluchtrecreatie
  2. Natuurbescherming
  3. Het bewaren en bevorderen van het natuur en landschapsschoon.

 

We lezen heel veel over recreatie. Maar hoe zit het nu met de natuurbescherming en het bewaren en bevorderen van natuur en landschapsschoon? Wij missen de balans tussen enerzijds recreëren en anderzijds ruimte en rust. Hoe wordt dat evenwicht duurzaam geborgd. Graag een reactie hierop van de wethouder.

Evenementen:

CUSGP heeft een vraag gesteld over het formuleren van een evenementenbeleid voor de Eendragtspolder en het antwoord op deze vraag stelt ons niet gerust:

Ik citeer: Wanneer sprake is van een volledig nieuw beleid, zou dit in principe een zaak zijn van de raad. Echter is dit naar verwachting een uitwerking van dit kader en (dus) bestaand beleid.

Voorzitter, dit voelt niet goed! Welke ruimte wordt in dit recreatiekader geboden aan evenementen, die niet gelijk zijn aan de ambities, die verwoord zijn in de visie op recreatie van de gemeente Zuidplas.

En ter geheugensteun, hierin staat opgenomen als een van de speerpunten:

> Mogelijk maken van evenementen, passend bij ons dorpse of landelijke karakter, waarbij grootschalige evenementen niet passend geacht worden.

Hoe ziet de wethouder dit?

Nog 1 punt voorzitter: bij de kennismaking met het maatschappelijk middenveld in ZVH een 2 weken geleden, vernamen wij dat de wegen en fietspaden naar de Hennipgaarde in de Eendragtspolder nog geen naam hebben. Dit kan bij een hulpverlening tot verwarring en dus ook latere hulpverlening leiden. We begrepen dat dit al lang duurt en we vragen er hierbij aandacht voor dat dit snel opgelost wordt met het oog op de veiligheid van de bezoekers en recreanten ter plekke.

Afsluitend:

De noodzaak om tot een recreatiekader Rottemeren te komen ziet CUSGP zeker wel. Maar wij hebben zorgen bij de borging van de zojuist genoemde onderwerpen. Als raad kunnen we slechts 1 keer onze vinger opsteken, en dat doen we nu voorzitter.

« Terug