Bijdrage Rapport duurzaamheid Groene Hart Rekenkamer

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtzaterdag 23 januari 2021

Voorzitter,

Vanavond bespreken we het rekenkameronderzoek naar het duurzaamheidsbeleid. De fractie van de ChristenUnie/SGP wil stilstaan bij het proces en bij de inhoud van het onderzoek.

Als eerste het proces. Onze fractie heeft waardering voor de manier waarop de rekenkamer – ondanks de geldende coronamaatregelen – zoveel mogelijk heeft vastgehouden aan de afgesproken werkwijze. Wij zien in het proces ook wel enkele verbeterpunten. Er zit bijvoorbeeld veel tijd tussen deze bespreking en de oplevering van het rapport door de rekenkamer. Ook adviseert de rekenkamer de gemeenteraden om de conclusies en aanbevelingen met een raadsbesluit te bekrachtigen. En tot slot, zien we mogelijkheden om de bestuurlijke reactie van het college en de reactie daarop van de rekenkamer volgens een vaste procedure in het rapport op te nemen. Binnenkort vindt er in het kader van de evaluatie van de rekenkamer een gesprek plaats met raadsleden. Wij gaan dan graag in gesprek over de mogelijkheden om nadere afspraken te maken over onder andere de timing van onderzoek, de bestuurlijke reactie en de besluitvorming bij rekenkameronderzoeken.

Dan de inhoud van het onderzoek, ons duurzaamheidsbeleid. En dan begin ik met wat algemene noties en kom daarna op de eerste twee aanbevelingen van de rekenkamer: het stellen van kaders en het inrichten van participatie.

We beseffen dat het onderzoek enige tijd geleden heeft plaatsgevonden en dat er sindsdien inhoudelijk veel stappen zijn gezet. Neemt niet weg dat we blij zijn dat de onderzoekers constateren dat in het duurzaamheidsbeleid in deze collegeperiode een inhaalslag is gepleegd, dat het een grote doorwerking heeft in andere beleidsvelden en dat duurzaamheid leeft binnen de gemeente (p. 18). We krijgen als raad ook enkele specifieke aandachtspunten van onze organisatie mee over de tijd die het beantwoorden van onze vragen kost (p. 10) en om bij investeringen meer te kijken naar de life cycle kosten (p. 24). Onze fractie zal deze aandachtspunten ter harte nemen.

In de oplegnotitie beveelt de rekenkamer als eerste aan om de uitvoering en de uitvoeringskaders te verstevigen. Wij willen deze aanbeveling onderschrijven en er tegelijkertijd bij aangeven dat we van mening zijn dat we hier stappen in hebben gezet. Zie bijvoorbeeld vanavond de bespreking van de Kadernota energietransitie RES. En eerder hebben we hier ook bij de herijking van het IBOR en het afvalbeleid aan gewerkt. Wat onze fractie betreft gaan we hier in de toekomst als raad en college op deze manier mee door.

Als tweede beveelt de rekenkamer aan om ons te richten op participatie. En zoals bekend voorzitter, is dit voor onze fractie een belangrijk thema waar wij op verschillende momenten aandacht voor hebben gevraagd. Denk hierbij aan het opstellen van de Omgevingsvisie. En wij zien ook dat het college hier – ondanks de extra hobbels die de coronamaatregelen geven – op een zo goed mogelijke manier uitvoering aan probeert te geven. Maar over wat wij in dit onderzoek lezen over de participatie van onze inwoners en ondernemers maakt onze fractie zich nog wel wat zorgen. De onderzoekers constateren bijvoorbeeld dat de participatiegraad laag is (p. 11), het beleid onbekend is bij bedrijven,  en omgekeerd dat initiatieven van ondernemers niet bekend zijn bij de gemeente (p. 26). En ook dat participatie niet wordt aangejaagd en de samenwerking met de samenleving wordt bestempeld als ‘0’ (p. 25). Hier moet wat onze fractie betreft dan ook hard aan gewerkt worden! Daarom de voor ons belangrijke vraag van vanavond: herkent het college het beeld dat geschetst wordt en wat gaat het college doen om hier ook de komende tijd verbetering in aan te brengen? Hoe gaan we onze ondernemers meer betrekken in de uitvoering (signalen op p. 25) en hoe gaan we de grote middengroep inwoners mobiliseren om met duurzaamheid aan de slag te gaan (p. 22)?

« Terug