Bijdrage Nota van Uitgangspunten Swanladriehoek Verlaat

C. van der Spek 2 - Nieuwsberichtwoensdag 10 februari 2021

Voorzitter,

Op 3 verschillende locaties gaan bouwen. De Zevenster heeft een nieuw gebouw nodig. Groter en wat moet voldoen aan de eisen van onze tijd. Tegelijk worden de sportvelden verplaatst naar de Swanladriehoek en gaan we zowel langs de Leliestraat, ‘t Verlaat en de Swanladriehoek ongeveer 500 woningen bouwen.  Dat is nog eens een uitdagende ontwikkeling. En vanavond buigen we ons over de nota van uitgangspunten. Allereerst complimenten aan het college en de ambtenaren voor de mooie plannen. Daar is al veel werk van gemaakt.  Prachtig om te zien hoeveel vaart er gezet wordt achter deze plannen om snel tot realisatie over te gaan. CU/SGP heeft nog wel aan aantal aandachtspunten. 

Participatie:

De eerste gedachte die opkomt bij het zien van dit plan is: hoe zijn de omwonenden meegenomen in deze plannen. Hoe is er geparticipeerd? Op 13 januari hadden we een digitale presentatie van de plannen. Ook inwoners waren daarbij aanwezig. Wat opviel is dat de meeste mensen wel op de hoogte waren dat er plannen zijn, maar verrast waren over de invulling van de plannen. Opmerkingen en vragen over hoogbouw en ontsluiting van de nieuwe wijken kwamen veelvuldig voorbij. Ook de massaliteit van de hoeveelheid huizen. Voorzitter, wat is het belangrijk om goed aan de voorkant van de plannen onze inwoners mee te nemen. Niets is zo vervelend als verrast worden over plannen die gemaakt worden in je directe leefomgeving. We roepen het college op om onze inwoners goed mee te blijven nemen in de verdere uitwerkingen van de plannen. En goed contact te houden met de klankbordgroepen.

Milieucirkel:

Wat onze fractie wel verbaasde is dat er op de erfgrens gebouwd gaat worden van de bedrijven op de hoek Noordelijke Dwarsweg en Knibbelweg. Bedrijven met een milieucirkel van 50-100 meter. We hebben in onze gemeente al een negatieve ervaring opgedaan met zoiets. En dat baart onze fractie zorgen. Op dit moment geeft de nota van uitgangspunten geen uitsluitsel hoe dit op te lossen. Er wordt gedacht aan parkeerplaatsen, een geluidsscherm of een wal. Als antwoord op onze technische vraag over uitkoop van de bedrijven, geeft u aan dat dat niet mogelijk is, maar dat de bedrijven goed in te passen zijn in de plannen. CU/SGP roept het college op om hier met een gedegen oplossing te komen die ook Raad van State proof is. Bij het vaststellen van het BP zal onze fractie hier ook kritisch op zijn.  

Ontsluiting:

Dan de ontsluiting van de nieuwe wijk via de Leliestraat naar de Noordelijke Dwarsweg. Autoverkeer en overstekende fietsers maken dit tot een gevaarlijk kruispunt. Uit het antwoord op onze technische vraag  hierover, geeft u aan de verkeersveiligheid en toekomstbestendigheid te onderzoeken. We zien dan ook uit naar de oplossingen die aangedragen worden bij de vaststelling van het BP. Mocht de verkeersveiligheid of toekomstbestendigheid teveel onder druk komen te staan, dan is onze fractie benieuwd naar de alternatieven. Dat zien we dan ook graag terug bij het BP.

Voorzitter, onze fractie roept op om de geplande veiligheidswerkzaamheden aan de Noordelijke Dwarsweg langs de bouwplannen te leggen. Om te bezien wat nu gedaan kan worden en wat beter later opgepakt kan worden. Om dubbel werk te voorkomen. Graag reactie van de wethouder.

Maatschappelijke functies:

Voorzitter, dan wil ik nog de vinger leggen bij de maatschappelijke functies. Hier hebben wij een technische vraag over gesteld. Het is toch een mooie kans om in de omgeving van de nieuwe Zevenster en met zorgwoningen in de omgeving een aantal maatschappelijke functies te hebben. Onze fractie kan zich goed voorstellen dat er behoefte is bij de ouderen aan maatschappelijke zorg. Daarom roepen we het college op om met De Zevenster in gesprek te gaan om na te gaan waar zij behoefte aan hebben. Nu begrijpt onze fractie heel goed dat dit een financieel effect kan hebben. Maar we ontwikkelen dit maar een keer en dan willen we het wel goed doen. Daarom vragen we het college om bij de verdere uitwerking ook dit mee te nemen en bij het BP inzicht te geven tussen de mogelijkheden en de eventuele financiële consequenties. Graag een reactie van de wethouder.

Hoogbouw:

In de nota van uitgangspunten wordt aangegeven hoeveel woningen er gebouwd worden. Hoeveel sociale woningbouw er gerealiseerd moet worden. En zeker,  33% sociaal aan de Leliestraat/Verlaat en 28% in de Swanladriehoek zijn hele mooie cijfers. Maar wat ontbreekt is de bouwhoogte. In de nota wordt daar niets over gezegd. In de presentatie op 13 januari werden bouwhoogten genoemd van 4-6 hoog. Dit komt ook terug in de maquette die werd getoond. CU/SGP is voorstander van dorps en landelijk bouwen. Waar hoogbouw zoveel als mogelijk vermeden moet worden. Als we kijken naar de hoeveelheid woningen per ha. dan zijn dat forse aantallen. Voorzitter, we kunnen het niet helemaal overzien, maar wat als we nu besluiten om maximaal 4 hoog te bouwen? En het percentage sociale woningbouw op minimaal 28% te houden? Graag reactie van de wethouder.

Voorzitter, verder geldt dat onze fractie zich het recht voorbehoudt om bij de vaststelling van het BP op bovengenoemde punten terug te komen.

 

« Terug