Bijdrage Uitbreiding van der Spek tuincentrum

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtwoensdag 03 maart 2021

Voorzitter,

Op verzoek van de fractie PvdA/GL spreken we vanavond over tuincentrum van der Spek. Dit alles naar aanleiding van 2 informatienota`s en een brief van de ondernemingsverenigingen.

Vanavond gaan wij geen beslissing nemen over de uitbreiding an sich. We gaan immers geen BP beoordelen, hier hopen we op een later moment terug te komen en alvast een tip richting college, lijkt mij wijs om behandeling van dit BP via de commissie te laten doen in plaats van rechtstreeks in de raad.

Terug naar de zaak, namens CUSGP wil ik drie zaken benoemen:

Initiatief van PvdA/GL voor agendering

Inhoudelijk over deze casus

Hoe nu verder in deze casus

Initiatief van PvdA/GL voor agendering.

Vooropgesteld het is aan iedere partij de keus om een onderwerp te agenderen en daar wil CUSGP niets aan afdoen.

Waar ik wel wat van vind zijn de woorden die PvdA/GL in de toelichting vermeldt. Ik citeer:

“de integriteit en betrouwbaarheid van de gemeente speelt hier een rol, maar ook die van de initiatiefnemer”

“Mijn fractie constateert frictie over de wijze waarop de raad wordt geïnformeerd”

Voorzitter, dit zijn zware woorden die PvdA/GL hier uit en ik vraag de heer Damen of hij nog steeds achter deze tekst staat?

Want deze woorden betekenen namelijk nogal iets. Natuurlijk zijn er zaken die opgehelderd moeten worden, zijn we zeker met u eens. Maar handelt de gemeente niet integer en betrouwbaar? Die conclusie kan CUSGP niet trekken en ik hoor graag van de andere fracties hoe zij dit zien.

Inhoudelijk over de casus

Wij hebben kennisgenomen van de antwoorden op de gestelde vragen.

En er zijn een aantal zaken geconstateerd en door ODMH bevestigd, die zeker vragen oproepen, denk aan bruto vloeroppervlakte t.o.v. bruto winkel oppervlakte.

Denk ook aan de toezeggingen m.b.t. mogelijk maken van uitbreiding kas in 2014.

En laat het ook duidelijk zijn: wat recht is is recht en wat krom is is krom en we moeten niet gaan proberen wat krom is recht te gaan praten.

Inmiddels is ook de ODMH met deze casus bezig, maar laten we wel uitkijken dat we niet op de stoel van de ODMH gaan zitten en deze ambtenaren hun handhavingswerk doen.

Wat betreft handhaving an sich en ik wend mij tot de wethouder, als ik iets fout zeg moet u het maar corrigeren, maar…

Naar mijn mening is het zo dat het college elk jaar een jaarprogramma handhaving vaststelt met daarin o.a. speerpunten handhaving en capaciteit/ budget.

Op die punten ligt dat jaar primair de focus, ook vanwege de capaciteit op gebied van handhaving. Betekent dit dat als je niet onder de speerpunten handhaving valt je zomaar wat kan doen en je niet aan de wet hoeft te houden?

Nee, dit geeft geen vrijbrief: eenieder dient zich aan de wet te houden, dat geldt voor mij, dat geldt voor u, dat geldt voor alle inwoners en dat geldt ook voor alle ondernemers van Zuidplas.

Echter je hebt nu eenmaal te maken met speerpunten, capaciteit en budget. Dit alles verandert wel als er een verzoek komt tot handhaving, dan is de gemeente verplicht tot actie bij zo`n verzoek.

En dat traject loopt nu in deze casus.

Daarnaast is nog altijd zo dat we leven in een land dat als een partij het niet eens is met een uitspraak er een mogelijkheid is om naar de rechtelijke macht te stappen, en dit geldt uiteraard ook hier.

 Hoe nu verder in deze casus

In lijn met wat ik zojuist aangaf zijn er een aantal zaken die opgelost dienen te worden, laat dat duidelijk zijn.

Echter de vraag is hoe?

Nu is het zo dat er uitbreidingsplannen zijn, die een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk maken.

Om te bepalen wat er gehandhaafd dient te worden, is het ook zaak om te kijken wat er eventueel meegenomen kan worden in de nieuwe bestemmingsplanprocedure.

Concreet: als er zaken zijn die nu voorliggen waarbij zicht is op legalisatie vervalt de grond op handhaving. We zien deze lijn ook terug in 1 van de antwoorden.

CUSGP zegt hiermee niet: alles wat nu de huidige situatie is, is prima en neem dit allemaal maar op in het nieuwe BP, nee!

CUSGP zegt wel dat hier kritisch naar gekeken moet worden om zo een goede, ruimtelijke afweging van gemaakt moet worden kijkend naar nieuwe BP-procedure.

Kortom als laatste een oproep richting college en ondernemer:

>             ga door met de plannen voor de uitbreiding.

>             los gezamenlijk de door de ODMH geconstateerde zaken op

>             zorg voor een goede onderbouwing van het bestemmingsplan, we weten inmiddels hoe anderen buiten dit gemeentehuis hierin zitten

« Terug