Bijdrage Vaststellen verordening fysieke leefomgeving

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtmaandag 19 april 2021

Voorzitter,

Op weg naar de invoering van de Omgevingswet ligt nu de verordening fysieke leefomgeving voor. Een grotendeels beleidsneutrale samenvoeging van verordeningen, maar voor de fractie van de ChristenUnie/SGP toch aanleiding voor enkele opmerkingen over communicatie en participatie,  marktstandplaatsen en straatreclame. Dank voor de beantwoording van onze openstaande technische vragen.

Verschillende fracties hebben vorige week in de programmacommissie Ruimte gewezen op de leesbaarheid en vindbaarheid van de verordening. Belangrijk om hier in het vervolg aandacht aan te besteden, zodat de informatie voor onze inwoners en ondernemers ook goed vindbaar en te begrijpen is. Aanvullend zouden we hier de oproep willen doen om burgers en ondernemers ook te betrekken bij het verminderen van regels, in lijn met de unaniem aangenomen motie bij de startnotitie Omgevingsvisie. Gebruik hun recente contacten en ervaringen met onze dienstverlening om te kijken waar meer ruimte geboden kan worden. En denk daarbij in mogelijkheden.

Ook bij de markstandplaatsen geldt wat onze fractie betreft dat we denken in mogelijkheden. Wanneer het innemen van een standplaats het voorzieningenniveau positief beïnvloed, staat onze fractie er welwillend tegenover. De antwoorden op onze technische vraag heeft ons in die zin gerustgesteld. U geeft daarbij aan dat er meegedacht wordt over alternatieve locaties als er locaties al dan niet tijdelijk verdwijnen, en het blijkt ook mogelijk buiten de markttijden een marktstandplaats in dezelfde plaats in te nemen. Een goede zaak.

Bij straatreclame is onze fractie van mening dat we onze grenzen moeten kennen. Dat geldt de locaties maar zeker ook de inhoud van de reclame. De plakzuilen bieden ruimte om op vaste plekken reclame aan te brengen. Ook wanneer het gaat om grote evenementen of bij verkiezingen zijn muren of straatmeubilair niet bedoeld om reclame of verkiezingsmateriaal op aan te brengen. Wordt daar toch geplakt, dan nemen we aan dat de reclame zo snel mogelijk verwijderd wordt. Wat betreft de inhoud staan wij volledig achter wat we lezen in de Nota straatreclame waar wij door het college tijdens de programmacommissie op zijn gewezen. De boodschap mag niet aanstootgevend en/of opruiend van karakter zijn. Onze fractie zal daar ook in de toekomst alert op blijven.

Dankuwel.

« Terug