Bijdrage Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Zuidplas 2021

J. Snoei 2 - Nieuwsberichtmaandag 19 april 2021

Voorzitter,

De verordening beslistermijn schuldhulpverlening. Op het eerste gezicht een eenvoudig besluit. En ook een verplicht vervolg op een wetswijziging die in januari van kracht is geworden. We zien de afgelopen maanden verschillende positieve ontwikkelingen rondom de lokale aanpak van armoede en schulden. Het college benoemt er daarvan ook enkele in reactie op het advies van de adviesraad Sociaal Domein. En de fractie van de ChristenUnie/SGP is hier blij mee.

En nu wordt de raad voorgesteld om een beslistermijn voor de aanvraag schuldhulpverlening vast te stellen op 8 weken. Met als belangrijkste argument dat dit past binnen de wettelijke kaders en ook aansluit bij de huidige uitvoeringspraktijk. Onze fractie wil hier echter graag meer ambitie zien. We willen streven naar een uitstekende dienstverlening. En zeker in het aanpakken en voorkomen van grote of grotere schulden is snelheid ook belangrijk. Wij zien dit ook benoemd in een recente brief aan de Tweede Kamer over de aanpak van armoede en schulden. De Rijksoverheid heeft ook extra middelen beschikbaar gesteld om de gemeentelijke schuldenaanpak te verbeteren. Wij dienen daarom – samen met de PvdA/GL en de SP – een motie in waarmee wij het college verzoeken om met deze extra middelen in te zetten op het versnellen van de dienstverlening aan inwoners met betalingsachterstanden of schulden. Dit kan bijvoorbeeld door de inwoner meer te ondersteunen bij het opstellen, invullen en compleet maken van de aanvraag. En dit kan dus zowel met extra inzet van GR IJsselgemeenten zijn, maar ook van andere partners zoals de budgetmaatjes van Welzijn Zuidplas/ Zuidplas Ondersteunt! Voor onze verdere overwegingen bij dit verzoek verwijs ik u kortheidshalve naar de motie zelf.

In de motie vragen wij het college ook om GR IJsselgemeenten te verzoeken de registratie en verantwoording op dit punt iets aan te passen. Wij zien nu slechts een vinkje voor het behalen van de wettelijke termijn, maar willen graag meer zicht op de beslistermijnen in de praktijk en hoe die zich ontwikkelen. Bijvoorbeeld door jaarlijks een gemiddelde termijn te vermelden. Met de registratie van de data van de aanvraag en van de beschikking zou dit ons inziens eenvoudig in te vullen moeten zijn. Hiermee wordt voor ons als raad – op de wat langere termijn – ook inzichtelijk wat het effect van de verordening en de extra inzet op dit punt is. Dat maakt een evaluatie van de verordening dan eenvoudig overbodig.

En alles met als doel om onze inwoners zo goed, en zo snel als mogelijk te helpen naar een schuldenvrije toekomst.

Dankuwel.

« Terug