Bijdrage Infonota B 1179 Verlengde Molengangpad

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtwoensdag 10 februari 2021

Voorzitter,

 

Als eerste wil ik u een aantal plaatjes laten zien om het te visualiseren, in mijn betoog zal ik hier later op terug komen:

CUSGP heeft infonota B1179 beoogd fietspad verlengde molengangpad geagendeerd en de reden hiervoor is dat wij aan de voorkant over dit plan met elkaar willen spreken en niet pas bij uiteindelijke behandeling van het bestemmingsplan.  

Wat is er namelijk aan de hand?

Vooropgesteld, CUSGP ziet absoluut meerwaarde in het verbinden van de recreatiegebieden Rottemeren en Bentwoud, wat dat betreft zitten we op dezelfde lijn.

Echter wij hebben grote vraagtekens bij proces en route voor deze verbinding die het bestuur van het recreatieschap de Rottemeren heeft vastgesteld en wel om de volgende redenen:

1. Proces:

Dit beoogde fietspad kent al een lange geschiedenis, vanaf 2012/2013 wordt er over dit fietspad gesproken en een onderzoek gaf aan dat de route over Oost, de Moerkapelse kant het meest haalbaar was.

Een volgend rapport uit 2016 weersprak bovenstaande conclusie compleet. Een route over West, de Bleiswijkse kant was toch echt beter en op basis van dat rapport, heeft het vorig college en bestuur recreatieschap een intentieovereenkomst gesloten. Voornaamste reden om in 2017 toch te kiezen voor een route aan de Bleiswijkse kant was de verkeersveiligheid. Letterlijk staat er in het rapport van 2016: “

“De breedte van het fietspad, gecombineerd met overige functies (toegangsweg en wandelroute) is in

deze context ontoereikend. Belangrijkste argument daarvoor is de hoge verkeersonveiligheid.”

In 2018 besluit het bestuur Rottemeren dat het bij nader onderzoek toch beter is om de route wel aan de oostkant aan te leggen. Met de kanttekening een aandachtspunt is en blijft de verkeersveiligheid en daar waar mogelijk zal het tracé verbreed worden.

2. Verkeersveiligheid:

Over deze verkeersveiligheid maak CUSGP zich grote zorgen.  

En wij zijn niet de enige die zich daar grote zorgen over maken, ook het comité “de Rottedijk moet veilig blijven” maakt zich zorgen over verkeersveiligheid en is afgelopen week een petitie gestart. Daarnaast uiten ook een wandelclub en de alliantie Groen Blauwe Rotte hun zorgen m.b.t. verkeersveiligheid over dit geplande fietspad.

Op sommige punten wordt het beoogde fietspad echt niet breder dan 2,70 à 2,80 meter. (PLAATJE)

Over deze breedte moeten dus aanwonenden met hun auto, recreatief fietsverkeer en wandelaars elkaar passeren en gebruik van maken.  

Daarnaast is de verwachting dat straks bij koppeling van beide recreatieschappen wandelaars maar nog meer fietsverkeer, 2 kanten op, volop van deze route gebruik zullen gaan maken. En wat die fietsers betreft, dan hebben we het over zowel recreatieve fietsers, maar ook wielrenners.

De grote vraag is hoe wordt verkeersveiligheid van dit alles op deze smalle dijk geborgd?

Zoals aangegeven, CUSGP maakt zich grote zorgen over deze verkeersveiligheid en vraagt zich af of dat wel zo handig is op deze bestaande dijk. Te meer ook daar er een alternatief is.

Aan de westkant van de Rotte ligt ook al voor een deel een asfalt pad waar nu slechts 1 woonhuis/ gemaal staat en verder niets. Verkeersveiligheid is aan de westkant veel minder een issue, temeer ook daar je gelijk de gewenste breedte in zijn geheel kan aanleggen.

Voorzitter het mag duidelijk zijn: CUSGP is een voorstander van een route over de westkant en dus niet over de oostkant. En voor de duidelijkheid een fietspad dat in zijn geheel over de westkant loopt tot aan de aansluiting van Bentwoud.

3. Toekomst hoe nu verder?

Er is al een besluit genomen door DB-recreatieschap voor een route over west. Maar er zijn nog geen onomkeerbare acties in gang gezet.

In het ontwikkelplan van het recreatieschap wordt volop voorgesorteerd op ontvlechting van verkeer. Voetgangers, fietsers en auto`s zo veel mogelijk gescheiden, reden hiervoor is verkeersveiligheid en een toenemende druk op recreatief gebruik. (PLAATJE)Des te opmerkelijker is het als dit bij dit plan wordt losgelaten. Bij een fietsroute over oost creëer je een nieuwe verkeersonveilige situatie.

In datzelfde ontwikkelplan is een route voor een snel fietspad opgenomen aan de westkant. Dit snel fietspad is niet zomaar een proefballonnetje, maar ook benoemd in het in 2019 vastgestelde kader en koers Rottemeren. Vastgesteld door Recreatieschap maar ook vastgesteld in deze raad. (PLAATJE)

Onze oproep is: kijk naar kansen die dit biedt om aan de westkant het beoogde fietspad te koppelen aan een snelfietspad. Verkeersveiligheid is beter te waarborgen, je maakt werk met werk, voorkomt versnippering van het gebied, je hoeft maar aan 1 kant grond te verwerven en onder aan de streep kan je wellicht hier ook goedkoper mee uit zijn. En je haalt dus deze fietsroute naar voren.

Voorzitter, ik sluit af, 2 zaken: er zijn bij CUSGP veel zorgen over de verkeersveiligheid aan de oostkant en tegelijkertijd een oproep voor een blik op een tracé volledig aan de westkant.

CUSGP heeft een motie voorbereid waarin het college een drietal zaken wordt opgeroepen, namelijk:

1. om bij het DB de boodschap over te brengen dat er grote zorgen zijn over een toekomstig bestendige verkeersveilige route over oost.

2. Het DB Rottemeren op te roepen voor verdere uitwerking van de oostelijke variant aan te tonen hoe deze route toekomstbestendig verkeersveilig kan worden aangelegd.

3. Het DB Rottemeren ook op te roepen gelijktijdig een alternatieve route te verkennen, een route geheel over de westelijke kant zijnde grondgebied Lansingerland waarin ook de koppelkans met een route snelfietspad is opgenomen.

Aansluitend, beide punten middels een infonota de gemeenteraad voor te leggen voordat verdere bestemmingsplanprocedures van dit beoogde fietspad nu in gang wordt gezet.

« Terug