Bijdrage Masterplan Middengebied Zuidplaspolder

P. Molenaar 1 - Nieuwsberichtdonderdag 22 april 2021

Complimenten:

Als eerste wil CUSGP dank uit te spreken richting college en ambtenaren. Er is achter de schermen heel veel werk verzet om te komen tot wat nu uiteindelijk voor ligt. Maar laat ik het maar gelijk zeggen: het hele proces heeft langer geduurd dan ons lief is.

Daarnaast blijven er zaken die in beslotenheid besproken moeten worden. Maar CUSGP is blij dat we vanavond, in openheid hierover van gedachten kunnen wisselen.

Geschiedenis:

Laten we beginnen met de hoofdvraag: is niets doen een optie? Nee! de woningnood is hoog, we komen 100 duizenden woningen tekort en ook landelijk wordt naar de Zuidplaspolder gekeken voor grote woning aantallen.

In 2004, bij de start van deze plannen was sprake van 15000 – 20000 woningen. Dat we nu op 8000 woningen uitkomen in een dorps en landelijk karakter is een goede uitkomst en draagt mee aan de landelijke opgave.

In deze discussie je kop in de Zuidplas klei steken door te stellen dat we niet moeten bouwen in de Zuidplaspolder is echt een brug te ver.

Bouwen op laagste punt van Nederland:

En deze brug is gelijk een mooi bruggetje naar het onderwerp bouwen op het laagste punt van Nederland. De laatste tijd horen we veel discussie over:

Moeten we wel gaan bouwen op laagste punt van Nederland?

En natuurlijk moeten we oog hebben voor deze discussie en nog meer voor het veranderende klimaat. Maar als je stelt dat we niet moeten bouwen onder zeespiegel dan kunnen we in heel West Nederland niets bouwen.

Bij de bouw en de ontwikkeling van het vijfde dorp moet je rekening houden met dit feit en hiernaar handelen. En er wordt hiernaar gehandeld gezien de studies die hierover verricht zijn. Daarnaast kunnen we bij onze buurgemeente Gouda, Westergouwe, zien dat het mogelijk is. En bouwen en rekening houden met een veranderend klimaat.

Eerst bewegen en dan bouwen:

Bij het opstellen van het bid in 2017, heeft CUSGP nadrukkelijk aangegeven dat mobiliteitsvraagstuk aan de voorkant meegenomen wordt. Of te wel eerst bewegen en dan bouwen.

En we zijn blij met alle investeringen die wij, ook deels met onze partners, gaan doen in ons gebied.

Want ook hier geldt: niets doen is geen optie….

De hoofdwegen in Zuidplas lopen nu al regelmatig vol. Denk aan de A12// A20 // N219 en de N456. Hoe gaan we er nu voor zorgen dat mobiliteit niet compleet stil staat?

Dit jaar staat er een actualisatie uitvoeringsprogramma Regionaal Verkeer Vervoer Plan gepland. Het mag duidelijk zijn dat CUSGP dit met belangstelling tegemoetziet.

We hebben de toelichting in de MER gelezen, ik citeer enkele zinnen:

De rest capaciteit op de bestaande infrastructuur is beperkt en op de A12 en de A20 is het structureel druk.

De omvang van de ontwikkeling leidt tot een forse toename van de mobiliteitsvraag, terwijl het omliggende wegen en ov-netwerk beperkte capaciteit heeft.  

We hebben de voorgestelde aanpassingen in het masterplan gelezen. En die geven aan dat er met de deze aanpassingen veel mogelijk is. Toch is dit onderwerp wel een vraag van CUSGP en de inwoners van Zuidplas: Hoe dan?

Hoe kan het zijn dat 20000 nieuwe Inwoners van Zuidplas niet voor een compleet verkeersinfarct zorgen? En dan kijken we ook naar de verdere uitrol van Westergouwe, Triangel en straks Knibbelweg Oost.

Wij lezen dat nadrukkelijk de aandacht uitgaat naar fiets en openbaar vervoer en die aandacht kan CUSGP alleen maar onderschrijven……

Terug naar hoe dan? In de ogen van CUSGP kan dit maar op 2 manieren:

  1. Vanaf definitief omgevingsplan gelijk starten met de geplande infra aanpassingen. Niet gelijk alles, maar wel aan de voorkant, voor de muziek uit en dus echt waarmaken wat we met elkaar hebben afgesproken: eerst bewegen en dan bouwen.

Om het scherp te krijgen: plan is om de eerste 500 woningen via de Middelweg te ontsluiten, daarna nieuwe wegen, 500 woningen is max 1 a 2 jaar na start bouw, dus actie!

  1. Op tijd in gesprek gaan met de vervoersbedrijven over toekomstige nieuwe ov-lijnen. De ervaring leert dat tijdens een concessieperiode aanpassingen in dienstregeling lastig zijn

 

We horen graag de reactie van de wethouder hierop en of hij de mening van CUSGP hierin deelt: dus waarmaken de kreet: eerst bewegen en dan bouwen.

Onze ondernemers:

Een ander belangrijk punt voor CUSGP is onze ondernemers. Ook bij vaststelling van het bid hebben we uitdrukkelijk de vinger gelegd bij onze ondernemers. Op zo’n kort mogelijke termijn duidelijkheid geven voor onze ondernemers was toen de boodschap.

En deels is die zekerheid gekomen.

Ondernemers die in de footprint van het vijfde dorp zitten, hebben nu duidelijkheid. Zij kunnen daar niet blijven zitten. Die duidelijkheid is er nu.

Maar het proces van verwerving en uiteindelijk verplaatsing moet uiteraard goed gedaan worden.

Maar er zijn ook ondernemers buiten de directe invloed van het vijfde dorp, hoe zit het daar mee? Hoe kunnen zij blijven ondernemen? Hoe ziet hun toekomst eruit?

Het is goed om met deze ondernemers in gesprek te gaan over hoe toekomstplannen van de ondernemers zich verhouden tot de plannen van de gemeente.

Ook hiervoor moet duidelijkheid komen en moet maximaal gekeken worden naar maatwerk oplossingen. Maatwerk oplossingen die recht doen aan de ontwikkeling van het vijfde dorp en die recht doen aan de ondernemer.

Dit geldt zeker voor de ondernemers in de toekomstige groene schakel.

College: CUSGP wil dat u het gesprek met deze ondernemers aangaat om te kijken wat er mogelijk is om zo te komen tot landschappelijke kwaliteit, verrommeling tegen gaan en perspectief bieden aan de ondernemers.

Graag een reactie van het college hierop!

NWK Noord:

Wat CUSGP lastig vindt is dat in het masterplan er geen oplossing is voor het gebied NWK Noord westelijk van de N219.

CUSGP weet dat het lastig is om voor dit gebied een oplossing te vinden, maar de daar zittende ondernemers en inwoners hebben ook recht op een toekomstperspectief. En dat kunnen we nu niet bieden.

CUSGP heeft daar wel gedachten bij en deze gedachten zullen voor u niet nieuw zijn. je kunt denken aan dun en dure woningbouw aan de bovenkant, noem het voor het gemak Vijfde Dorp Buiten. Denk aan de onderkant aan uitbreiding industrie.

Bottomline: CUSGP wil dat we hen perspectief kunnen bieden.

De Provincie heeft als voorwaarde gesteld dat er geen grootschalige woningbouw mag plaatsvinden in dit gebied tot 2035!

Er is een grote woningnood in Nederland, we hebben met NWK Noord, een verrommeld gebied en de Provincie geeft alvast al dat daar zo wie zo geen woningen gebouwd mogen worden tot 2035.

Graag een reactie van de wethouder hierop: hoe ziet u dit en wat kunt u tegen de mensen van NWK Noord zeggen?

Vooropgesteld: CUSGP wil zo snel mogelijk duidelijkheid en perspectief voor deze bewoners.

Nijverheidcentrum ZVH:

We maken met uw permissie voorzitter een klein uitstapje naar het Nijverheidcentrum van ZVH. Straks als woningbouw ZVH Zuid af is en mind you, het gaat heel hard daar met de woningbouw, is het nieuwe centrum van ZVH inderdaad het Nijverheidcentrum, dus:

qua naam klopt het wel, qua locatie niet.

CUSGP ziet graag bij de verdere uitwerking van de plannen rond het vijfde dorp, gelijktijdig nadenken en oplossen de problematiek van Nijverheidcentrum, waarbij CUSGP wil aangeven dat er dus ruimte moet zijn/ komen voor de zittende ondernemers in ZVH.

Een paar suggesties: denk hierbij aan NWK Noord// Doelwijk 2 // Gouwepark 2 // KO

Graag een reactie van de wethouder hierop.

Hoe de raad informeren + communicatie + participatie:

Verstopt in het raadvoorstel bij 9.1 staat de vraag:

op welke wijze wil de raad de informatievoorziening wenst vorm te geven.

Jazeker, we hebben hem gelezen!

Om te beginnen wil CUSGP structureel een voortgangsrapportage op papier ontvangen, wij denken hierbij aan 2 keer per jaar. Daarnaast relevante informatievoorziening uiteraard ook middels de reguliere P&C cyclus en PRO 2.0. Verder zitten we te denken aan het periodiek beleggen van werkbezoeken en nieuwsbrieven. Maar ook een jaarlijkse (thema)avond voor de raad over dit onderwerp.

We hebben te maken met grote maatschappelijke opgaven in Zuidplas. De RES, invoering omgevingswet, warmtetransitie en masterplan. Als je deze plannen nu op elkaar legt, waar zitten de aandachtspunten, waar zien we conflicten voor de toekomst?

Daar wil CUSGP graag over in gesprek gaan in de raad. En, denk ook zeker aan het op kennisniveau brengen en houden van de raad bij dit majeure plan.

Echter, we willen wat betreft informatievoorziening niet alleen de raad betrekken. CUSGP wil ook uitdrukkelijk aandacht voor een goede communicatie en participatie richting inwoners en ondernemers. We hebben het voorliggende communicatieplan gelezen, ziet eruit als een marketingverhaal met Unique Selling Points.

Maar hoe gaan we communiceren richting onze eigen inwoners? Hoe gaan we communiceren naar onze ondernemers en hoe gaan we communiceren naar de grondeigenaren? Denk hierbij ook bijvoorbeeld aan wanneer en hoe men hun zienswijzen op deze plannen indienen? Graag een reactie van de wethouder hierop!

Commitment partners// risico uitname gronden:

Voorzitter, als er ook iets is waar CUSGP uitdrukkelijk in het verleden aandacht voor gevraagd heeft is het wel commitment van onze partners. Zuidplas heeft hier helaas ervaring mee vanuit het verleden…

Wij hebben hier ook enkele technische vragen over gesteld, overigens dank voor de beantwoording van onze vragen.

En we zien dat er nog heel wat barrières genoemd worden die wij als Zuidplas nog moeten nemen voordat de eerste paal in de grond kan. Denk aan de ladder van duurzame verstedelijking, de 3 ha kaart, omgevingsplan, regionale projectenlijst, MER-procedure, commitment partners, aanpassing omgevingsverordening en noem maar op.

En de vraag is: hebben wij als raad Zuidplas nu zicht op al deze hordes die nog genomen moeten worden voordat de eerste paal de grond in kan?

Het zou CUSGP helpen als middels bijvoorbeeld in een flowchart al deze hordes inzichtelijk gemaakt worden. Kunt u dat voor de definitieve besluitvorming volgende maand inzichtelijk maken voor de raad?

Financiën Middengebied

Zonder risico komen er geen grote dingen tot stand.

Wat de fractie van CU/SGP betreft is de primaire doelstelling om een toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken, het doel is niet om een artikel 12 status te vermijden, of – juist omgekeerd – zo veel mogelijk geld te verdienen in een al maar stijgende woningmarkt.

Ten aanzien van de financiële kant van het verhaal 3 onderwerpen:

  • Actief grondbeleid
  • Alle gronden overnemen
  • Voor en tegenwind tijdens het proces

Actief grondbeleid

De keuze om als gemeente alle gronden voor eigen rekening en risico te verwerven, actief grondbeleid, is wat ons betreft voldoende aangetoond. Bij faciliterend grondbeleid zouden wij veel van de investeringen in o.a. groen en ontsluiting niet kunnen verhalen op de projectontwikkelaars. En de kans op zwarte cijfers bij faciliterend grondbeleid is nihil.

Ook zijn wij ervan overtuigd dat 8000 woningen noodzakelijk zijn voor voldoende financieel draagvlak. Wil je voldoende kunnen investeren in infra, wil je voldoende kunnen investeren in groen dan is 8000 woningen een must. Dit wordt ook bevestigd door het rapport van de auditcommissie.

Alle gronden overnemen

Door het zojuist genoemd actief grondbeleid nemen wij als gemeente veel risico op ons. Dit wordt versterkt door de uitkomst van de bestuurlijke onderhandelingen dat alle gronden van de Grondbank en grotendeels van de Provincie worden overgenomen. Dit heeft voordelen en dit heeft nadelen. We voorkomen hiermee prijsstijgingen in de toekomst voorkomen, maar het vraagt naar onze mening wel extra alertheid ten aanzien van de financiering van de hele operatie. En ook hier lezen we in het rapport van de audit commissie een waardevol advies welke kansen er momenteel zijn gezien de lage rentestand en het advies voor een second opinion, college doe er uw voordeel mee. Eerder in mijn betoog heb ik al aangegeven hoe wij als raad graag op de hoogte worden gehouden. 

Voor en tegenwind tijdens het proces

Regeren is vooruitzien maar niemand kan 20 jaar vooruitkijken. CU/SGP wil dat ook helemaal niet proberen. Maar in die 20 jaar moeten we rekening houden met voor en tegenwind.

En zowel voor als tegenwind brengt risico`s met zich mee…

Risico`s voor de wind? Ja ook dan zijn er risico`s, denk bijvoorbeeld aan de woningverkoop die harder gaat dan de infra, kan een risico zijn, daarom eerst bewegen dan bouwen.

Maar ook tegenwind zullen we zeker mee te maken hebben in de komende 20 jaar. En dan is het zaak dat we mee kunnen bewegen met de te nemen investeringen, denk aan bouwrijp maken, of wellicht infra. Zijn knoppen waar we aan kunnen draaien bij tegenwind.

Tot slot:

Het mag duidelijk zijn grote plannen voor de Zuidplaspolder, waar ook grote bedragen aanhangen. En denkend aan die grote bedragen denk ik ook aan een mail die ik deze week ontving, met als onderwerp subsidiegelden.

Boodschap van deze mail was: Zuidplas grijp je kans bij de Europese subsidiegelden bij innovatieve bouw.

Deze oproep wil ik tot slot aan de wethouder meegeven, dank u wel.

« Terug