Af van fossiele (Russische) brandstoffen en over op duurzame en schone energie

website_banner_doorpakken.png
logoCUSGP.jpg
Door ChristenUnie/SGP Zuidplas op 14 maart 2022 om 09:37

Af van fossiele (Russische) brandstoffen en over op duurzame en schone energie

De energieprijzen stijgen. Het betalen van de energierekening is voor steeds meer mensen een probleem. Steeds breder beseffen we dat we minder afhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen en in het bijzonder Russisch gas. De zorg voor de schepping gaat de ChristenUnie/SGP Zuidplas aan het hart.

Heldere keuzes vanuit de lokale politiek zijn daarbij nodig. Zoals raadslid Willem-Jan Verdoes verwoorde in een debat over een contract met Gazprom: de focus moet niet liggen op het zoeken van een nieuwe gasleverancier, maar op het verduurzamen van gemeentelijke gebouwen.

Verduurzamen doen we samen. Iedere inwoner en ondernemer kan zijn of haar spreekwoordelijke steentje bijdragen – met name ook door te investeren in maatregelen waarmee we energie besparen. De ChristenUnie/SGP Zuidplas wil dat de gemeente hen goed blijft informeren over de (subsidie)mogelijkheden. 

Tegelijk ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij de lokale politiek. Heldere keuzes zijn nodig om energie en warmte betaalbaar te houden voor onze inwoners en ondernemers. Je kunt immers niet groen doen als je rood staat. Heldere keuzes zijn ook nodig om de impact op landbouw en natuur zo klein mogelijk te houden.

De ChristenUnie/SGP Zuidplas maakt die heldere keuzes. Wij vinden dat:

  1. Wanneer met zonnepanelen op daken en langs infrastructuur onvoldoende stroom kan worden opgewekt ook zonneweides aangelegd mogen worden, zolang dat niet op goede landbouwgrond is én de zonneweides landschappelijk goed is ingepast. Met name gronden die tijdelijk in bezit zijn van de gemeente vanwege een gebiedsontwikkeling lenen zich hier goed voor.
  2. Waar dat (met het oog op de betaalbaarheid) mogelijk is een collectief warmtenet moet worden aangelegd. Zo’n warmtenet kan worden gevoed met restwarmte uit de Rotterdamse haven.
  3. De gemeente ruim van tevoren aan moet geven wanneer woningen van het gas gaan. Als er een andere warmtebron beschikbaar is, maar de gemeente er niet voor kiest woningen van het gas te halen, dan moet er naast een warmtenet ook een gasnet in stand worden gehouden. Dat maakt warmte onbetaalbaar.
  4. Inwoners goed moeten worden geadviseerd over hun keuzemogelijkheden – rekening houdend met de (resterende) levensduur van hun CV-ketel en het moment dat hun woning van het gas gaat. Voor veel inwoners kan een hybride warmtepomp een goede tussenoplossing zijn bijvoorbeeld.

De gemeenteraadsverkiezingen doen er toe als het gaat om duurzaamheid. Stem 16 maart voor de kracht van… groen, stem 14, 15 of 16 maart ChristenUnie/SGP Zuidplas!

Jan Willem Schuurman (38), Lijsttrekker ChristenUnie/SGP, Nieuwerkerk aan den IJssel

Willem-Jan Verdoes (24), kandidaat-raadslid ChristenUnie/SGP, Moerkapelle